Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошки хазарди

Студијски програм:
Геотехника (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Геолошки хазарди
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних знања о природним и геолошким хазардима, методологији процене хазарда, могућностима и ограничењима примене метода, методама превенције и заштите
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самостално и целовито изучавање и процену геолошких хазарда, примену методологије у просторном и урбанистичком планирању, у пројектовању и изградњи објеката
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови и дефиниције, теоријске основе; Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; Социоекономски апекти природних и геолошких хазарда, Класификација геолошких хазарда; Основни принципи изучавања геолошких хазарда Методе анализе геолошких хазарда; Методе процене геолошких хазарда; Специфичности изучавања геолошких хазарда, Геолошки хазарди и угроженост територије Србије; Примери из праксе; Законска регулатива и пракса

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

Литература:
  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon,
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis,
  3. Varnes D.J. 1984. Landslides hazard zonation: a review of principles and practice. Natural Hazards 3. UNESCO Press, Paris. 63 pp
  4. Glade T., Anderson M.& Crozier M. (Eds) 2005. Landslide hazard and risk. John Willey & Sons, Ltd. England , February 2005. 824 pp
Метода извођења наставе:
Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти