ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатички прорачуни 2

Студијски програм:
Геотехника (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Геостатички прорачуни 2
Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић, Ирена Басарић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са применом геостатичке анализе са циљем побољшања тла. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање комплексних проблема у геотехници.
Исход предмета:
Стицање комплексних знања за решавање сложених проблема интеракције терен-објекат у геотехничком инжењерству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Убрзана консолидација: вертикални пешчани дренови, прекомпресија тла. Дренирање: Принципи дренирања; Дренажни објекти; Дренирање: темељних ископа и темеља, саобраћајница, падина и косина, потпорних и обложних зидова. Утврђивање ефекта дренирања. Анкеровање: Врсте анкера, Адхезиони анкери; Анкери са проширеним усидрењем; Преднапрегнути анкери. Сидрење: падина и косина, потпорних зидова и дијафрагми,подземних објеката. Утврђивање ефекта сидрења. Извођење анкера. Пробно и контролно испитивање анкера. Торкретирање: својства торкрета, технологија извођења и примена. Врсте геосинтетика и њихова својства. Примена геосинтетика: за ојачање (армирање) тла, за филтрацију воде и дренирање тла; за сепарацију материјала и заштиту од ерозије. Спољашња и унутрашња стабилност потпорних зидова ојачаних геосинтетицима. Стабилност косина насипа ојачаних геосинтетицима. Гранично оптерећење насипа ојачаног геосинтетицима. Електроосмотско дренирање: принципи, услови примене, основни параметри. Основни елементи и технологије вештачког замрзавања тла. Термичка мелиорација: принципи, ефекти, начин извођења.

Практична настава
Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.

Литература:
  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
  2. W.F.Van Impe,1989: Soil improvement techniques and their evolution. A.A. Balkema.Rotterdam
  3. С.Цветковић-Мркић;1995.Геотехничке мелиорације, књ.2.РГФ, Београд
  4. О. Марковић, 1978: Сидрење стенских маса. Посебно издање Института за водопривреду "Јарослав Черни", Београд
  5. Е. Нонвајлер, 1987: Клижење и стабилизација косина, Школска књига, Загреб
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти