ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика стена 2

Студијски програм:
Геотехника (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Механика стена 2
Предавачи:
доц. др Зоран Берисављевић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних знања о природној напрегнутост стенских маса, прерасподели напона око грађевинских и рударских, подземних и надземних објеката, узроцима настанка, мерењима и контроли подземних притисака.
Исход предмета:
Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања, изградње и експлоатације објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Природна напрегнутост стенских маса, дефиниције основних појмова, теоријске основе. 2. Секундарна напонска стања у стенским масама по теорији еластичности и теорији пластичности. 3. Методе мерења примарних и секундарних напона. 4. Резултати мерења напона у стенама. 5. Појам и врсте подземних притисака. 6. Теорије подземних притисака, развој и контрола подземних притисака. 7. Методе теренских испитивања подземних притисака. 8. Стабилност косина у стенама. Стабилност подземних ископа у стенама. 9. Теоријске поставке и технички услови лабораторијских и ин ситу испитивања својстава стена. Екстраполација резултата испитивања на стенски масив. 10. Примена моделских испитивања у механици стена.

Практична настава
Упознавање са мерном опремом и инструментима за мерење примарних и секундарних напона у стенској маси око ископа за објекате. Мерење подземних притисака у циљу праћења развоја и контроле подземних притисака. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема, примери из праксе.

Литература:
  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена II, Грађевински календар, 1979.
  2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  4. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
Метода извођења наставе:
Класична предавања, праћена аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти