Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена софтвера у геотехници

Студијски програм:
Геотехника (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Примена софтвера у геотехници
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са радом (карактеристикама и могућностима примене) основних рачунарских програма у области геотехнике.
Исход предмета:
Упознавање са значајем примена савремених рачунарских програма и оспособљавање да се стечена знања примене у области геотехнике.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Статистичка обрада података (EXCEL), Израда графичких прилога: карата, профила терена, профила бушотина у дигиталном формату (AUTOCAD). Прорачуни граничне носивости и слегања плитких темеља, стабилности косина насипа и слегање, стабилности потпорних зидова, дубоко фундирање (GEO 5, RETWALL, ALLPILE). Стабилност падина и косина (SLIDE, SLOPEW). Напонско-деформацијска анализа у тлу (SETTLE 3D, PLAXIS, SIGMAW). Статистичка анализа пукотинских система, aнализа кинематских могућности појаве нестабилности на косинама у чврстим стенским масама (DIPS, SSWIN), стабилност косина у природним условима и након изведеног осигурања (ROCPLANE, SWEDGE). Анализа кинематских могућности појава нестабилних блокова у подземним просторијама, пре и након изведеног осигурања(UNWEDGE). Напонско-деформацијска анализа система стенска маса-објеката, пре и након изведеног осигурања (PHASE2). Екстраполација резултата испитивања физичко-механичких свостава узорака на стенски масив (РОЦЛАБ, РОЦДАТА).

Практична настава
Израда задатака, решавање практичних проблема применом савремених рачунарских програма

Литература:
  1. Упутства за коришћење савремених програма (Manuals)
  2. Одговарајући стандарди EUROCOD и EN
  3. Општа стручна литератур, саопштења са стручних скупова, конгреса, симпозијума
  4. Интернет литература
Метода извођења наставе:
Аудио-визуелна демонстрација, консултације, решавање задатака применом рачунарских програма
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти