Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички мониторинг

Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Студијски програм:
Геотехника(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних знања о методологији осматрања и праћењу измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони инжењерских објеката или већих просторних целина.
Исход предмета:
Упознавање са значајем осматрања и праћења измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова у зони инжењерских објеката и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Праћење динамике развоја, просторне и временске, процеса клизања и ефеката примене изведених санационих мера. Концепција и методологија истраживања. 2. Праћење динамике развоја, просторне и временске, одроњавања и др. процеса, на високим косинама и стрмим литицама, и ефеката примене изведених санационих мера. Концепција и методологија истраживања. 3. Осматрање брана и прибранских објеката, праћење измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони преградног места и акумулационог басена. Концепција и методологија истраживања. 4. Осматрање подземних објеката, праћење измена инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова и развој савремених процеса и појава у зони објеката. Концепција и методологија истраживања. 5. Осматрање геотехничких и објеката високограедње, праћење измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких услова и развој савремених процеса и појава у зони објеката. Методологија осматрања и врсте истраживања. 6. Израде катастра, база података и информационих система о савременим процесима и појавама нестабилности за веће просторне целине.

Практична настава
Непосредна упознавања са мерном опремом, инструментима и техником мерења. Израда пројекта мониторинга за објекате или веће просторне целине.

Литература:
  1. Општа стручна литератур, саопштења са стручних скупова, конгреса, симпозијума
  2. Одговарајући стандарди EUROCOD и EN
  3. Интернет литература
Метода извођења наставе:
Класична предавања, праћена савременим аудио-визуелна демонстрација, израда и презентација самосталних пројекта мониторинга објеката или просторних целина, провера знања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations