ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геодинамика

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска геодинамика
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Положена Геоморфологија
Циљ предмета:
Упознавање са савремним геодинамичким процесима, њиховим условима настанка, механизмом и динамичким карактеристикама, методама истраживања и методама санације
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самостално пројектовање и извођење истраживања савремених геодинамичких процеса, као и за израду Елабората о геотехничким условима санације
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геодинамике, геодинамички процеси и геолошка средина – интеракција, класификације геодинамичких процеса. Ендогени и егзогени савремени геодиманички процеси и њихови односи. Процеси површинског распадања: карактеристике процеса и појаве, изучавања, модели и санације. Планарна ерозија: карактеристике процеса и творевине - изучавање и санације. Линијска ерозија, бујична ерозија – карактерстике процеса и творевине, методе истраживања и санација. Гравитациони (падински) процеси: карактеристике и класификација. Клизишта: Каракатеристике процеса и појава; Узроци настанка, Механизам и динамика клижења; Класификације; Методика изучавања, методе истраживања; Методе санације. Пузишта и тецишта: карактеристике процеса, механизам одвијања, методе истраживања и методе санације.Одроњавање, карактеристике процеса и појава, узорци настанка; Механизам одроњавања, Методе истраживања; Методе санације. Флувијална ерозија: карактеристике, микрооблици и утицај на друге геодинамичке процесе. Филтрационо разарање стенских маса и суфозија - Својства, изучавање, методе санације. Карстификација: карактеристике процеса и појава, изучавања и оцена својстава терена. Абразија: Карактеристике процеса, изучавање и санација.

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

Литература:
  1. Аболмасов Б. Предавања из инжењерске геодинамике 1-10., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs
  2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  3. Schuster R.L. & Krizek R.J. (eds) Landslides: Analaysis and Control. Transportation Research Board Special Report 176. National Academy of Science USA, Washington DC.
  4. Сунарић Д. Инжењерска геодинамика, Скрипта, Рударско-геолошки факултет Београд, Београд, 2003.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Колоквијуми10
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти