Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе инжењерскогеолошких истраживања

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Методе инжењерскогеолошких истраживања
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са методиком инжењерскогеолошких истраживања и применом одговарајућих метода истраживања за решавање различитих проблема у геотехници.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самосталну примену различитих метода истраживања за потребе просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, заштите животне средине и изградње различитих врста објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, предмет изучавања, задаци и методе истраживања терена. 2. Инжењерскогеолошке прогнозе и модели. 3. Инжењерскогеолошко картирање терена.4.Врсте инжењерскогеолошких карата. 5. Геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена. 6. Истражна копања – врсте, услови извођења и примена. 7. Истражно бушење и испитивања на језгру истражних бушотина. 8. Испитивања у истражним бушотинама: опити наливања и црпења и утискивања воде под притиском (VDP) и осматрање режима подземних вода. 9. Геофизички каротаж бушотина – начин извођења, област примене анализа и интерпретација резултата. 10. Геотехничка испитивања: пресиометарски опит, пенетрациони опит и опит крилном сондом - начин извођења, области примене, анализа и интерпретација резултата. 11. Геотехничка испитивања: испитивање деформационих својстава, механичких чврстоћа и напонског стања. 12. Геофизичка испитивања – врсте, области примене анализа и интерпретација резултата. 13. Узимање узорака и лабораторијска испитивања. 14. Геотехнички мониторинг геолошких и инжењерскогеолошких процеса. 15. Статистичке методе обраде података инжењерскогеолошких истраживања.

Практична настава
1. Анализа и интерпретација садржаја инжењерскогеолошке карте. 2. Израда геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена. 3. Анализа инжењерскогеолошких чинилаца за потребе Генералног урбанистичког плана. 4. Инжењерскогеолошко картирање језгра истражног бушења. 5. Анализа и интерпретација резултата статичке и динамичке пенетрације. 6. Анализа и интерпретација резултата сеизмичких и геоелектричних испитивања. 7. Опит црпљења и опит VDP-a – начин извођења, анализа и интерпретација резултата испитивања.

Литература:
  1. Јањић, М.: Основи геологије и инжењерске геологије III део, Универзитет у Београду, Грађевински факултет 1977.
  2. Јевремовић, Д.: Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  3. Г. С. Золотарев: Методика инженерно-геологических исследований, МГУ, Москва, 1990.
  4. Perry H. Rahn: Engineering geology An Environmental Approach, New Jersey, 1996.
  5. Јевремовић, Д.: Методе инжењерскогеолошких истраживања, Београд, 2009 (припремљено за штампу).
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти