Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геохемија земљишта

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Геотехника (I семестар -DOS)
Назив предмета: Геохемија земљишта
Предавачи:
проф. др Видојко Јовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са геохемијским процесима при површинском распадању примарних стенских маса и природних органских материјала, начинима формирања различитих типова земљишта с посебним освртом на пољопривредна земљишта, контамитанте, ремедијацију
Исход предмета:
Овладавање геохемијским принципима и оспособљавање за тумачење природе и значаја земљишта у екосистемима и за људско друштво.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод. 2. Геохемијски принципи површинског распадања стена, минерала и органске материје. 3.Земљишта као природни системи; Физичке и хемијске карактеристике земљишта; функција земљишта у екосистемима; формирање земљишта из матичног материјала, површинко распадање и еволуција профила земљишта. 4. Класификација земљишта, архитектура, структура и густина, формирање земљишних агрегата. 5.Средине формирања земљишта: инфилтрација и перколација воде, евапорација; аерација, оксидо-редукциони потенцијал, еколошки ефекти аерације, 6. Температура и њен утицај, апсорпција, термална својства земљишта.7. Минералогија и геохемија земљишта, колоиди и минерали глина, адсорпција катјона и анјона, реакције катјонске и анјонске измене и сорпција органске материје. 8. Киселост и базност, pH и Eh, формирање соли, мерење салинитета и његов утицај на развој биљака. 9. Нутрициенти и полутанти (тешки метали), органски загађивачи.10. Ефект глобалног загревања (зелене баште). 11. Анализа макро- и микроелемена:стене, земљишта, воде, атмосфера, живи свет. 12. Природна и вештачка радиоактивност. 13. Техногена миграција елемената. 14. Оцена загађења земљишта. 15. Геохемијско моделовање.

Практична настава
Гранулометријска анализа, густина и порозност земљишта. Вода и влага, pH и салинитет, Микроскопска и рентгенска анализа земљшта. Мерење капацитета катјонске размене. Примери из наше и светске литературе

Литература:
  1. Soils and Sediments: Mineralogy and Geochemistry, 2011.(Ed. Paquet, H.& Clauer, N.), Springer, ISBN-10: 3642644430 ISBN-13: 978-3642644436, 389pp
  2. Fergusson J. E. (1990): The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. Pergamon Press
  3. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1984): Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton.
  4. Treatise on Geochemistry,Vol. 5, Surface and Ground Water, Weathering, and Soils (Edit. J.I. Drever), Elsevier, 2004.
  5. Jović V., Jovanović L. (2004): Geohemijske osnove ekološkog menadžmenta. Monografija, Ecologica, Beograd, 216 str
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти