Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Геолошког картирања

Студијски програм:
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Палеонтологија (VI семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)
Регионална геологија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Геолошког картирања
Предавачи:
проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са практичним теренским радом у геолошки сложеним теренима и примена методологије геолошког картирања седиментних, магматских, метаморфних стена и тектонски сложених комплекса.
Исход предмета:
Подизање на виши ниво практичних знања од значаја за геолошко картирање тектонски сложених терена и геолошко картирање подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена. Оспособљеност за израду геолошких карата са пратећим текстуално-графичким објашњењима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Екипно картирање школског полигона (око 50 км2) под руководством наставника. Практична обука студената у оријентацији на терену.Прелажење терена, осматрање и документовање опсервација. Теренски дневник: садржај и начин приказа опсервираних података. Практична употреба теренског аквизиционог система. Документациона карта. Издвајање картираних јединица различитог ранга. Израда радне верзије геолошке карте. Израда финалне геолошке карте за подручје полигона. Конструкција пратеће геолошке графике. Израда тумача за подручје картираног полигона. Израда геолошке графика: геолошке карте, ваноквирног садржаја и графике садржане у елаборату. Одбрана геолошке карте и пратећег тумача.

Практична настава
Практичан рад са геолошким компасом, оријентација у теренским условима, практична примена методике геолошког картирања, докуметовање опажања, конструкција геолошке графике и писање елабората о резултатима истраживања геолошке грађе картираног подручја.

Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта РГФ-а, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама, презентације у теренским условима и практична објашњења начина решења одређених проблема током кабинетског рада, консултације и дискусије о практичним проблемима интерпретације геолошке грађе картираног подручја, дискусије начина текстуалног приказа геолошке грађе истраживаног полигона.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти