Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геомагнетизма

Студијски програм:
Геофизика (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геомагнетизма
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент научи основне појмове везане за магнетно поље Земље, да схвати основне карактеристике које утичу на живи и неживи свет, као и поступке које може да примени да би дошао до података који су значајни за дефинисање полупростора испод Земљине површи.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геомагнетским истраживањима, као и добре основе за даље изучавање поступака везаних за обраду и интерпретацију прикупљених података
Садржај предмета:

Теоријска настава
Магнетно поље Земље (магнетосфера, јоносфера...). Планетарни динамо. Елементи Земљиног магнетног поља и геомагнетске координате. Анализа магнетног поља Земље: главно, нормално и аномалијско поље. Гаусова хармонијска анализа и ИГРФ модел. Промене магнетног поља у времену (секуларнеи дневне варијације, пулзације и магнетне буре). Магнетска својства минерала и стена. Индукована и реманентна магнетизација. Феромагнетизам. Врсте реманентне магнетизације. Примена геомагнетских истраживања. Поступци (врсте) мерења у геомагнетизму. Картирање и лоцирање. Инструменти у геомагнетизму. Обрада података теренских мерења.

Практична настава
Одређивање елеменара геомагнетног поља. Геомагнетске координате. Рачунање нормалног поља (Гаусова хармонијска анализа и ИГРФ модел). Поступци отклањања нормалног поља из мерених података. Упознавање са магнетометром (градиометром) и мерење истим. Поступак корекција мерених података за дневну варијацију. Основни поступци обраде геомагнетских података (из базе података и изведених мерењја).Посета геомагнетској опсерваторији.

Литература:
  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Старчевић, М.,Ђорђевић, А., 1998: Основе геофизике II, Универзитет у Београду, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти