Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошко картирање

Студијски програм:
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Палеонтологија (VI семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)
Регионална геологија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошко картирање
Предавачи:
проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознавање са садржајем геолошке карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије геолошке карте и тумача, израдом прегледних, детаљних и специјалних геолошких карата.
Исход предмета:
Оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености и различитих размера, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте и сл.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод: дефиниција геолошке карте (ГК). Геолошко картирање као професија. Подела ГК. Основна геолошка карта СФРЈ. Геолошка карта Србије. Топографска основа ГК. Садржај ГК. Ваноквирни садржај ГК. Методски основи геолошког картирања. Геолошко картирање седимената, Геолошко картирање метаморфита, Геолошко картирање магматита, Геолошко картирање квартарних депоната, Геолошко картирање тектонски сложених терена. Документација. Лабораторијска испитивања. Радна и финална ГК. ГК и софтвер. Тумач. Прегледне ГК. Детаљне ГК - геолошки планови. Специјалне ГК. ГК земаља у развоју. Подповршинске ГК. Екогеолошка карта. Геолошко картирање у инжењерској пракси.

Практична настава
Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.

Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта, РГФ, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе, примери из праксе, консултације и дискусије о практичним проблемима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти