Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија квартара

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић, Јелена Стефановић
Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Палеонтологија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Геофизика(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем ових наслага у свету, а посебно на подручју Србије.
Исход предмета:
Могућност стратиграфских и палеонтолошких дефинисања, рашчлањавања и корелисања ових наслага, могућности градње на квартарним творевинама и њихов значај у функцији корисне минералне сировине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште особине квартара. Развој квартаролошке мисли, реверзије магнетог поља, привредни и научни значај квартарне периоде. Палеонтолошка обележја квартарне периоде. Методе истраживања у геологији квартара. Типови квартарних наслага. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије и околних простора.

Практична настава
Приказивање слајдова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената. Видео пројекција научно-популарних серијала везаних за квартарну периоду. Приказивање конкретног литолошког материјала добијеног на основу плитког сондажног бушења. Литолошка и палеонтолошка обрада и проучавање добијеног материјала макроскопским и микроскопским (стереоскопски бинокулар) методама. Обилазак лабораторије и палеонтолошке збирке из квартарне периоде. Израда самосталног семинарског рада где се детаљно обрађује одређена тема везана за геологију квартара. Теренске: обилазак алувијалних равни и лесних профила на подручју Београда, по могућству обилазак бушотина чија је израда у току (картирање и стратиграфско рашчлањавање седимената у бушотинама са посебним освртом на квартарне творевине).

Литература:
  1. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2011: Практикум из Геологијe квартара, - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-39, Београд.
  3. КНЕЖЕВИЋ С., НЕНАДИЋ Д. И СТЕЈИЋ П., 1998: Прелесни квартарни и плиоценски седименти Земуна и Новог Београда.- Геол. анал. Бал пол., 62, 57-73, Београд.
  4. НЕНАДИЋ Д., 2000: Стратиграфске карактеристике лесних наслага Београда и ближе околине.- Весник, 50, 51-74, Београд.
  5. НЕНАДИЋ Д. И КНЕЖЕВИЋ С., 1999: Прелесни плеистоцен Београдског рта ван приобаља Дунава и Саве.- Весник (геологија, хидрогеологија и инжењерска геологија), 49, 57-87, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u. По потреби се ангажују предавања експерта за поједине области у оквиру истраживања квартарних наслага.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -