Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геоморфолошка анализа

Предавачи:
др Урош Стојадиновић, доц. др Немања Крстеканић
Студијски програм:
Економска геологија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Геофизика(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: положен испит из предмета Даљинска детекција
Циљ предмета:
Курс има за циљ да упозна студента са методима анализе рељефа и да га обучи за коришћење тих метода у проучавању рељефа одређеног терена за научне и практичне сврхе.
Исход предмета:
Способност примене стеченог знања у тумачењу неотектонске еволуције терена и квалитетан приказ развоја геоморфолошких процеса у времену
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција, квалитативна анализа, квантитативна анализа, комплексна анализа. Методи геоморфолошке анализе. Кабинетска испитивања. Теренски методи испитивања. Квантитативна испитивања рељефа. Анализа енергије рељефа. Анализа нагиба. Хидраулички градијент. Поређење реалног стања са теоријским моделом развоја рељефа, линеарни модели, планарни модели. Одступање од Хортонових закона. Ерозиони интеграл. Квантитативна анализа рељефа применом дигиталних снимака. Приказ података геоморфолошке анализе – геоморфолошка карта. Садржај геоморфолошке карте: геолошка грађа. Mорфогенетски подаци. Mорфографски подаци. Mорфометријски подаци. Mорфохронолошки подаци. Легенда и тумач геоморфолошке карте . Примена геоморфолошке карте.

Практична настава
Обрада изабраног терена: комплексна геоморфолошка анализа, квалитативна и квантитативна испитивања рељефа. Израда завршног рада, карте и текстуалног објашњења примењене методологије и резултата. Јавна презентација.

Литература:
  1. Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т., 2003: Геоморфологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  2. Tarbuck Е., Lutgens F., 1990: The Earth An Introduction to Physical Geology. Merrill, USA.
  3. Никић З., Павловић Р., 2012: Хидрогеологија са геоморфологијом. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.
  4. Hails J., 1997: Applied Geomorphology, Elsevier.
Метода извођења наставе:
Предавања, самосталне вежбе, завршни рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -