Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода

Студијски програм:
Хидрогеологија (III семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић, др Бојан Хајдин, доц. др Саша Милановић, Љиљана Васић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 20
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања подземних вода збијеног и карстног типа уздани
Исход предмета:
Овладавање методологијом истраживања подземних вода збијеног и карстног ипа издани у различитим хидрогеолошким условима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и практична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области хидрогеологије збијеног типа издани формираног у алувијалним, језерским и терасним седиментима, као и хидрогеологије карста као отворених хидрогеолошких структура. Проблематика квартарне хидрогеологије биће посебно разматрана у смислу коришћења вода за водоснабдевање већих градова у Србији, а посебна пажња ће бити посвећена и теренима на којима је формиран карстни тип издани у карбонатним седиментима, пре свега мезозојске старости, који има велико распрострањење у Србији и ЈИ Европи (30%).

Литература:
  1. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden.
  2. Стевановић З., 1991: “Хидрогеологија карста карпато-балканида источне Србије“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  3. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor.
  4. Пушић М., 1996: “Динамика подземних вода“, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Milanovic P, 2003: Geological engineering in karst, ZUHRA, CRC.
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти