Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Водоснадбевање подземним водама

Студијски програм:
Хидрогеологија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Водоснадбевање подземним водама
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић, доц. др Саша Милановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање и овладавање знањима из области истраживања и коришћења подземних вода у водоснабдевању становништва и индустрије.
Исход предмета:
Усвајање теоријских знања и развијање смисла за практичан инжењерски приступ анализи стања, могућности и на крају решавања проблема уз избор најповољнијих варијанти и техничких решења у водоснабдевању.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат водоснабдевања. Водни ресурси и критеријуми за избор решења – улога и значај подземних вода. Потребе у води, специфична потрошња, губици, светска искуства. Лежишта подземних вода – класификације, карактеризација и специфичности истраживања. Техничка решења водоснабдевања, објекти захвата у различитим лежиштима. Основи регулације издани за поправку режима. Вештачка инфилтрација, објекти и одржавање система, предности и недостаци. Коришћење површинских вода за водоснабдевање. Нормативи, очување и поправка квалитета вода за пиће. Објекти система водоснабдевања, водоводна инфраструктура. Примери изграђених решења и водоводних система у свету и код нас.

Литература:
  1. Twort, Law & Crowley - Water Supply, Edward Anorld, London (1985)
  2. Филиповић Б, 1978: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Рударско геолошки факултет, Београд
  3. Стевановић З: Водоснабдевање подземним водама, Предавања ППС и ауторизована скрипта
  4. Кујунџић Б: Велики урбани водоводни системи, Удружење за технологију воде
  5. Објављени радови на нашем и страном језику.
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за колоквијум, испит и припрему семинара чија се оцена бодује у склопу категорије предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава15
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти