Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе хидрогеолошких истраживања

Студијски програм:
Хидрогеологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Методе хидрогеолошких истраживања
Предавачи:
доц. др Саша Милановић, проф. др Зоран Стевановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање основних метода које се користе у пракси хидрогеолошких истраживања. Овладавање техникама и технологијама истражних поступака из домена геолошких и негеолошких наука. Образовни допринос: Кључни предмет у систему едукације хидрогеолога са нивоа полазних знања ка конкретним инжењерским курсевима на вишим годинама студија.
Исход предмета:
Стицање знања о методама истраживања које се примењују у хидрогеологији. Оспособљавање за извођење тестова у лабораторији и на терену и основну интерпретацију резултата опита и других видова хидрогеолошких истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи и етапност истраживања, Врсте, карактеристике и примена у ХГ појединих геолошких и негеолошких метода: Геоботаничке, Петролошке и палеонтолошке методе, Геоморфолошке, Спелеолошке методе, Даљинска детекција, Структурно геолошке методе, Хидрометеоролошке и хидролошке методе, Геофизичке методе, Хидрохемијске и радиоизотопске методе, Специфичне негеолошке методе. Теренска хидрогеолошка истраживања, Опити и тестови - лабораторијско и теренско одређивање хидрогеолошких параметара (Гранулометрија, Прибори, Опит наливања у раскопе, Опит наливања у бушотине, Опит утискивања и ињектирање, Опит црпења). Опити трасирања, Документација хидрогеолошких истраживања и ГИС, Основе проучавања режима и резерви подземних вода.

Литература:
  1. Филиповић Б, 1981: Методика хидрогеолошких истраживања, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Moore J: Field Hydrogeology i dr. US литература (Кresic, Sanders, US Corps of eng.)
  3. Плотников Н.Н: Методи гидрогеологических иследовании
  4. Коматина М: Хидрогеолошка истраживања I, Геозавод, Београд
  5. Стевановић З: Методика хг истраживања - Предавања ППС и делимично припремљене ауторизоване скрипте
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему колоквијума. Извођење дела теренске наставе у склопу стручне заједничких предмета.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава15
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти