Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Просторно-временска анализа структурних података

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Геотехника (II семестар -DOS)
Хидрогеологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Просторно-временска анализа структурних података
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Примена савремених метода и поступака из области структурно-геолошких истраживања у циљу решавања конкретних просторно-временских односа сложених геолошких структура.
Исход предмета:
По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да на бази теренски прикупњених података о морфологији, генези, просторним и временским односима сложених геолошких структура формира адекватну и комплексну кабинетску анализу и изведе логичне геолошке закњучке о структурном и тектонском склопу истраживаног подручја.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа просторне дистрибуције структурних елемената. Статистички поступци. Апсолутни и релативни временски односи пликативних и дисјунктивних структурних облика. Критеријуми анализе у случају кртих, крто-пластичних и пластичних деформација. Индикатори смицања у набраним слојевима. Кинематска анализа у зонама смицања и раседним зонама. Мезоскопски и микроскопски индикатори смицања у пластичним зонама смицања (dustile shear zones). Структуре на подручју изданка унутар зоне смицања (c, s-стурктуре). Милонитске зоне. Кинематска анализа руптурних и раседних система. Статистичка анализа структурних података. Анализа и интерпретација у вишекратно деформисаним теренима.

Практична настава
Примена поступака и метода просторне и временске анализе геолошких структура би се одвијала кроз практичан рад студената на конкретним подацима прикупњеним током израде тезе на терену који покрива простор истраживања дефинисан темом докторске дисертације.

Литература:
  1. Ramsay Ј. G., Huber., 1986-2000: The Techniques of Modern Structural Geology, Vol 1,2&3. Academic Press Limited. London.
  2. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
  3. Marshak S., Mitra G., 1988: Basic Methods of Structural Geology; Prentice-Hall, US.
  4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - основе, у штампи, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, прикупљању и класификација података на терену, кабинетски рад на систематизацији података, семинарски радови...
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти