Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геологија

Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић
Студијски програм:
Геологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Хидрогеологија(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Овладавање знањима потребним за разумевање механизма понашања стенских маса и терена, упознавање са основама методологије инжењерскогеолошких истраживања неопходним у комуникацији на истраживачким пројектима за различите врсте објеката, упознавање са основним савременим геодинамичким процесима и појавама
Исход предмета:
Оспособљеност за самостално и целовито сагледавање проблема у обезбеђењу потребних инжењерскогеолошких услова изградње објеката, у примени основних метода инжењерскогеолошких истраживања, оцени утицаја савремених геодинамичких процеса.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геологије, основни појмови, однос према другим геолошким и негеолошким дисциплинама, Инжењерскогеолошке врсте стенских маса и њихова основна својства, Основна својства стенских маса (петрографска, физичка, водно-физичка), Механичка и технолошка својства стена; Својства стенских маса у склопу терена; Терен као природна конструкција,Савремени геолошки процеси; Егзогени и ендогени савремени геодинамички процеси, Основи методологије инжењерскогеолошких истраживања, Инжењерскогеолошки услови изградње објеката, Инжењерска геологија у просторноми урбанистичком планирању, Примери из праксе.

Практична настава
Израда елабората вежбања са приказом резултата појединачних метода истраживања, самостално урађеним инжењерскогеолошким пресеком терена, приказом и анализом инжењерскогеолошких истраживања.

Литература:
  1. Павловић Н., Локин П. Принципи инжењерске геологије, Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.
  2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геологија, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  3. Васић М. Инжењерска геологија. С-принт, Нови Сад, 2001.
  4. Јевремовић Д. Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  5. Аболмасов Б. Предавања из инжењерске геологије 1-12., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs
Метода извођења наставе:
Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -