Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хемија

Предавачи:
доц. др Александар Мијатовић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Геотехника(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Геофизика(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Хидрогеологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент стекне основне појмове из хемије.
Исход предмета:
После завршеног курса студент би требало да влада основним појмовима из хемије. Да разуме основне хемијске законе, типове хемијских реакција и стехиометријска израчунавања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Општа ихова својства. Основни закони у хемији. Структура атома.Радиоактивни распад природних елемената. Релативна атомска и молекулска маса. Мол. Хемијска симболика. Периодни систем елемената.Хемијска веза.Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Реакције неутрализације.Таложне реакције. Реакције комплексирања. Оксидо-редукционе реакције. Топлотни ефекат хемијских реакција.Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Дисперзни системи.

Практична настава
Смеше и једињења. Типови реакција.Оксидо редукционе реакције.Раствори.Концентрација раствора. Електролити (киселине, базе и соли). Топлотни ефекат реакција. Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Комплексна једињења.

Литература:
  1. С.М.Нешић, С.Р.Маринковић, А.Костић-Пулек, 2007. Општа и неорганска хемија, РГФ, Београд.
  2. Н.Л.Глинка 1991. Задаци и вежбе из опште хемије, Научна књига, Београд.
Метода извођења наставе:
Теориски: предавања Експериментално: вебе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -