ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска метрологија

Студијски програм:
Рударска мерења (X семестар -DAS)
Назив предмета: Инжењерска метрологија
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања из области: познавања процедура и процеса при мерењима; тачног представљања резултата мерења; одређивања мерних несигурности; организације метрологије и закона и прописа који су повезани са њом.
Исход предмета:
Након одслушаног курса студенти ће: усвојити основне појмове метрологије; познавати законске одредбе које су везане за метрологију; поседоваће неопхадна знања везана за принципе рада различитих типова мерних инструмената (посебно оних за мерења дужина и углова).
Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој метрологије, мерни систем и јединице. Мерење и обрада резултати мерења. Еталон дужине и мерење великих дужина. Мерење углова - хоризонталних и вертикалних. Организација метрологије. Научна метрологија. Индустријска метрологија. Законска метрологија. Стандардизација и ISO стандард. Законске регулативе у Србији из области метрологије.

Практична настава
Практична настава и вежбе прате теријску наставу и одговарају тематским јединицама.

Литература:
  1. Dragan Stanković 1991 Fizičko-tehnička merenja: merenje neelektričnih veličina električnim putem (Beograd: Naučna knjiga)
  2. Momčilo M. Pejović, Milić M 2012 Fizičke veličine i merne jedinice; Merna nesigurnost (Niš: Elektronski fakulte)
  3. Radovan Mrkić 1991 Geodetska metrologija (Beograd: Naučna knjiga)
  4. Bewoor 2009 Metrology & Measurement (Tata McGraw-Hill Education)
  5. D. M. Anthony 1986 Engineering metrology (Оxford: Pergamon Press)
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти