Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Графичка документација рудника 1

Студијски програм:
Подземна градња (VII семестар -OAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Графичка документација рудника 1
Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студента са класичним начином израде ГДР-а. Оспособљавање за самосталну израду плана ПК и јаме, тематске документације, профила и пресека. Упознавање са основним принципима просторног приказа рударских објеката.
Исход предмета:
Самосталан рад при изради ГДР-а и њеног коришћења у свим фазама експлоатације минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Методе израде графичке документације рудника (ГДР). Класична метода. Прибор и методе рада. Формат подлоге за израду планова и карата, користан простор листа, државни и локални координатни систем, дециметарска мрежа. Картирање основе за снимање. Картирање детаља. Опис листа. Савремена метода. Рачунарска техника и технологија израде планова и карата. Карактеристике неких од софтвера за израду планова и карата. Превођење аналогних планова у дигиталне. Растерски и векторски графички прикази. Дигитализација аналогних планова. Скенирање, конвертовање, векторизација, геокодирање, геореференцирање. Подела дигиталних планова и карата, дигитални модел терена. Савремена израда планова површинских копова. Планови површинских копова угљева, планови површинских копова метала, планови површинксих копова неметала. Планови површинских копова архитектонског и грађевинског камена. Савремена израда планова рудника са подземном експлоатацијом. Планови рудника угља, планови рудника метала, планови рудника неметала. Израда тематске графичке документације у површинској експлотацији. Технологија откопавања, транспорт, одводњавање, инфраструктура, објекти Израда тематске графичке документације у подземној експлоатацији. Технологија откопавања, транспорт, извоз, одводњавање, вентилација. Израда профила, пресека и просторних модела рудника са подземном и површинском експлоатацијом. Ажурирање савремене графичке документације рудника.

Практична настава
Прибор за израду графичке документације класичним методама рада. Рачунарска техника и технологија израде планова и карата - примена неких од софтвера за израду планова и карата. Превођење аналогних планова у дигиталне. Дигитализација аналогних планова. Скенирање, конвертовање, векторизација, геокодирање, геореференцирање. Израда дигиталног модела терена. Савремена израда планова површинских копова. Савремена израда планова рудника са подземном експлоатацијом - рудника угља, метала, неметала. Израда тематски планова у површинској експлотацији – технологије откопавања, транспорта, одводњавања, инфраструктуре, објеката. Израда тематских планова у подземној експлоатацији - технологије откопавања, транспорта, извоза, одводњавања, вентилације… Израда профила, пресека и просторних модела рудника са површинском експлоатацијом. Израда профила, пресека и просторних модела рудника са подз. експлоатацијом. Ажурирање планова рудника класичног и савременог облика. Архивирање.

Литература:
  1. Милутиновић А., 2011.: Графичка документација рудника, Рударско-геолошки факултет, Београд, монографија
  2. ЈУС - рударске ознаке и симболи
  3. Савезна геодетска управа, 1979.: Топографски кључ, Геокарта, Београд.
  4. Трифковић М., 1998.: Геодетски планови, Београд, уџбеник
Метода извођења наставе:
Теоријска настава у учионици и практична настава у рачунарском центру
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Колоквијуми30
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти