Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Припрема угља

Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са индустријским процесима припреме и оплемењивања угља, којима се остварује његова валоризација у циљу добијања квалитетних производа чистог угља, као и других производа од угља, погодних за даље индустријско коришћење и прераду. Упознавање са параметрима за оцену избора поступка, са контролом процеса чишћења угља и начином на који се ова контрола остварује, као и са технолошким, економским и еколошким ефектима који се остварују примењеним индустријским процесима.
Исход предмета:
Оспособљеност за самосталан избор одговарајућег индустријског процеса припреме или чишћења угља, како интегрално, тако и по појединим фазама процеса, на основу анализе утицајних параметара, односно карактеристика различитих врста ровних угљева, намене и употребе производа и захтева корисника; самостална израда шеме технолошког процеса са избором одговарајућих машина и уређаја у процесу
Садржај предмета:

Теоријска настава
Угаљ – постанак, основне карактеристике, класификација. Техничка и елементарна анализа угља. Намена и употреба угља; финални производи припреме или чишћења и оплемењивања угља; захтеви корисника. Биланс чишћења; предвиђање резултатa чишћења.Контрола процеса чишћења угља; оштрина раслојавања и параметри оштрине раслојавања (подеони број, имперфекција, Ecart probable, залутала зрна). Индустријски процеси припреме или чишћења угља: уситњавање, просејавање, класирање, ручно одабирање; гравитацијска и флотацијска концентрација. Окрупњавање (брикетирање) угља. Угаљ у праху. Индустријски процеси оплемењивања угља – сушење, коксовање и полукоксовање, гасификација и ликвефакција угља.

Практична настава
Лабораторијске вежбе (експерименталног и теоријског карактера); упознавање са поступком чишћења одређене врсте ровног угља по свим фазама процеса (уситњавање, просејавање, класирање, гравитацијска концентрација у флуиду вода и тешка средина), из анализу процеса чишћења (биланс чишћења, оцена могућности чишћења, оштрина раслојавања - параметри оштрине раслојавања). Окрупњавање угља брикетирањем; примена везива.

Литература:
  1. Драшкић Д.: Индустријска примена припреме минералних сировина, Београд, ИЦС, 1975.
  2. Костовић М.: Практикум из индустријске примене припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004.
  3. Вулетић В.: Угаљ – карактеристике, припрема, коришћење, Београд, 2004.
  4. Weiss N. L.: SME Mineral Processing Handbook, Vol.2, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  5. Hardinge B.C.: Coal preparation, SMM, 1991.
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (експерименталан, лабораторијски рад и теоријски рад).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Колоквијуми15
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -