Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе испитивања минералних сировина 2

Студијски програм:
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Методе испитивања минералних сировина 2
Предавачи:
проф. др Предраг Лазић, проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Студент је дужан да пре уписа на овај курс одслуша следеће: Методе испитивања минералних сировина, Микроскопске методе у процесима припреме сировина.
Циљ предмета:
Један од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна и опише основне типове руда - сировина као и врсте отпада – секундарних сировина, јаловине експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др., да их испита и анализира реакције и процесе који су неминовни при технолошком трет-ману, као и оне који задиру у сферу заштите животне средине а могу бити проузроковани рударском делат-ношћу. Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским, биолошким, технолошким карактеристи-кама минералних сировина и отпадног материјала. Да се могу сагледати могућности технолошког третмана и коришћења.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана (обогаћиванја, коришћенја), и да зна који се ефекти могу постићи.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Један од првих и најосновнијих корака у технолошком третману геогених и техногених минералних сировина, јесте карактеризација материјала и процена могућности добијања одговарајућих корисних компоненти, различитим поступцима. Физичке особине минерала. Карактеристике геогене или техногене минералне сировине - јаловине рударства, прераде, отпада екстрактивне и хидрометалургије, топионица и индустријског отпада, уопште. Формирање примарног узорка из лежишта или у погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Наставним програмом овога курса је предвидјено коришћенје низ метода испитивања минералних сировина, као што су минералошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобадјања минерала; утврдјивање гранулометријског састава. Могућности фракционисања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине у зависности од склопа, састава, асоцијације, начина срастања, физичких особина минерала, оксидације и др.

Практична настава
Квалитативно-квантитативни минерални састав. Изучавање елементарног састава минерала и минералних – геогених односно техногених сировина. Хемијске и физико–хемијске методе. Значај минералошких анализа у ПМС. Идентификација и карактеризација минерала стерео бинокуларним микроскопом (физичке особине минерала), рудним поларизационим микроскопом (оптичке особиме минерала), анализатором слике. Израда рудних и специјалних брикетираних микроскопских препарата. Рационална анализа. Модална минерална анализа. Прогнозна, научно-истраживачка и контролна минералошка испитивања производа ПМС. Испитивања облика и интензитета алтерација код техногених сировина. Отварање сировине и степен ослобадјања минерала у процесу уситњавања. Дефинисање степена ослободјености минерала, начин мерења, приказивање резултата. Моделирање сировине и модели уситњавања. Интегрални степен ослобадјања (ИСО). ИСО у функцији финоће млевења сировине. Значај ослободјености минерала на селективност одвајања минерала. Квантитативна анализа у рудној микроскопији. Технике мерења: Де Лессе-ов метод (планиметријски), Росиwал–Сханд метод (линијски), Глаголев-Чејс метод (тачкасти); Флит-ов метод, Ван дер Плас-ов метод трака, Галехоус-ов линијски мето, тачност анализа сировине и производа ПМС уз помоћ рудног микроскопа. Ослобадјање минерала: модели сировине, модели ослобађања; приступи; технике снимања, приказ резултата. Интегрални степен ослобађања. Значај.

Литература:
  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  4. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
Метода извођења наставе:
Студенти у лабораторијама Катедре за ПМС изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (различитим минералним сировинама, отпадима, јаловинама концентрације, производима чишћења и коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују могућности њихове будуће успешне концентрације или одређене прераде. Прате - снимањем, структурно текстурних карактеристика, могућност успешног отварања сировине и ослобађања корисних минерала. Прогнозирају понашање сировине и предвиђају квалитете концентрата, односно објашњавају могуће губитке.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава40
Колоквијуми15
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти