Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе испитивања минералних сировина 1

Студијски програм:
Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Методе испитивања минералних сировина 1
Предавачи:
проф. др Предраг Лазић, проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Слушање овог курса је предуслов за слушање Микроскопских метода у припреми сировина и Метода испитивања минералних сировина 2
Циљ предмета:
Један од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна и опише основне типове руда и вр-сте отпада – секундарних сировина, јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, конце-нтрације, коришћења и др.), да их испита и анализира реакције и процесе који су неминовни при те-хнолошком третману, као и оне који задиру у сферу заштите животне средине а могу бити проузроко-вани рударском делатношћу. Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским, биолошким, технолошким карактеристикама минералних сировина и отпадног материјала. Да код студената раз-вије способност да могу анализирати и сагледати могућности система за третман и коришћење, ко-мплексну валоризацију материјала – руде, јаловине, различитих техногених сировина и давати им нову вредност. По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геоге-не и техногене сировине,да јој одреди могуће правце третмана, и да зна који се ефекти могу постићи
Исход предмета:
По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана, и да зна који се ефекти могу постићи.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Један од првих и најосновнијих корака у технолошком третману геогених и техногених минералних сировина, јесте карактеризација материјала и процена могућности добијања одговарајућих корисних компоненти, различитим поступцима. Физичке особине минерала. Карактеристике геогене или техно-гене минералне сировине - јаловине рударства, прераде, отпада екстрактивне металургије, хидроме-талургије, топионица и индустријског отпада, уопште. Формирање примарног узорка из лежишта или погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Наставним програмом овога курса је предвидјено коришћенје низ метода испитивања минералних сировина, као што су минера-лошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобађања минерала; утврдјивање гранулометријског састава. Могућности фракционисања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине у завис-ности од склопа,састава,асоцијације,начина срастања,физичких особина минерала,оксидације и др.

Практична настава
О предмету, значај изучавања. Рад са бинокуларним микроскопом, типови, конструкције, идентификација минерала у сировини, производима млевења и концентрације руда Pb–Zn–Cu, Cu–Mo–Au, Hg, Sb–As, W–Sn, Ti–Cr–Fe, Fe. Минерли неметаличних минералних сировина, и други. Узорак, методе узорковања, обрада са скраћивањем, грешке обраде, карактер и врсте зорака. Рудно микроскопских испитивања. Детерминација минерала, структурно–текстурне карактери¬стике, парагенезе минералних врста у сировинама. Рационална анализа, поступци решавања и резултати. Модални минерални састав. Гранулометријска анализа сировина и продуката концен¬трације; лабораторијске методе одредјивања грануло састава. Приказивање резултата гранулометријске анализе, табеларно, графички и аналитички. Ослобадјање минерала: модели сировине, модели ослобадјања; приступи; технике снимања, приказ резултата. Интегрални степен ослоба¬дјања. Значај. Физички параметри на сировини: густина, запреминска маса, насипна масаи други.

Литература:
  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
  4. Jones, Meurig P., 1987: Applied Mineralogy a quantitative approach. - Graham and Trotman Ltd., London.
  5. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
Метода извођења наставе:
Студенти у лабораторијама Катедре за ПМС изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (различитим минералним сировинама, отпадима, јаловинама концентрације, производима чишћења и коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују могућности њихове будуће успешне концентрације или одређене прераде. Упознају се са могућностима поступака припреме минералних сировина познајући карактеристике сировине.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит38

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава40
Колоквијуми12
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти