Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Индустријски процеси припреме минералних сировина 1

Предавачи:
проф. др Милена Костовић, мастер Марина Благојев
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са индустријским процесима припреме енергетских сировина (угља), као и металичних и неметаличних минералних сировина, којима се остварује њихова валоризација и добијање финалних производа намењених даљем коришћењу и преради у разним индустријским и другим гранама. Упознавање са параметрима технолошких процеса од значаја за избор процеса, полазећи од основног принципа: минерална сировина и њене карактеристике – индустријски процес и његова применљивост – применљивост машине и уређаја - производ, његова намена, квалитет и захтеви корисника; упознавање са контролом процеса и начином на који се ова контрола остварује, као и са технолошким, економским и еколошким ефектима који се остварују примењеним индустријским процесима.
Исход предмета:
Оспособљеност за самосталан избор одговарајућег индустријског процеса припреме изучаваних минералних сировина, како интегрално, тако и по појединим фазама процеса, на основу анализе утицајних параметара; самостална израда шеме технолошког процеса са избором одговарајућих машина и уређаја у процесу
Садржај предмета:

Теоријска настава
Минералне сировине (енергетске, металичне и неметаличне): класификација, својства. Опште о индустријским процесима припреме минералних: основни појмови, приказ процеса, параметри за оцену процеса и фазе процеса. Производи из процеса припреме, њихова својства и захтеви корисника. Процеси припреме и оплемењивања угља. Процеси припреме металичних минералних сировина (руда гвожђа, хрома, антимона, молибдена, олова, цинка, бакра, злата). Процеси припреме неметаличних минералних сировина (барита, кварцног песка, фелдспата, лискуна, глина, магнезита, кречњака). Индустријске воде.

Практична настава
Лабораторијске вежбе (експерименталног и теоријског карактера); упознавање са свим фазама процеса припреме следећих минералних сировина: угља (чишћење угља поступком гравитацијске концентрације у флуиду вода), руда хрома (гравитацијска концентрација у флуиду вода), олово-цинкове руде (флотацијска концентрација сулфидне руде - селективно флотирање), руде бакра (флотацијска концентрација сулфидне руде бакра са домељавањем) и кварцног песка (прање, просејавање и класирање).

Литература:
  1. Драшкић Д. Индустријска примена припреме минералних сировина, ИИЦС, Београд, 1975.
  2. Драшкић Д. Индустријска примена припреме минералних сировина, II књига, Рударско-геолошки факултет, Београд 1986.
  3. Павлица Ј., Драшкић Д.: Припрема неметаличних минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  4. Костовић М.: Практикум из индустријске примене припрема минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004.
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (експерименталан лабораторијски рад и теоријски рад)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Колоквијуми10
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -