Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија површинске експлоатације

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)
Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Технологија површинске експлоатације
Предавачи:
др Бојан Димитријевић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним технолошким процесима и поступцима у површинској експлоа-тацији, техничким карактеристикама и технологијом рада основне откопне, транспортне и одлага-лишне опреме. Оспособљавање студената за примену метода и техника дефинисања и избора технолошких параметара рада рударске опреме. Оспособљавање студената за примену метода и техника прорачуна параметара технолошких процеса откопавања, одлагања и депоновања.
Исход предмета:
Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Основе површинске екплоатације. (1 радна недеља) 2. Припрема материјала за утовар.(3 радне недеље) 3. Техника и технологија откопавања и утовара. (2 радне недеље) 4. Технолошки и радни параметри машина са дисконтинуалним радом. (2 радне недеље) 5. Технолошки и радни параметри машина са континуалним радом. (2 радне недеље) 6. Транспорт на површинским коповима. (1 радна недеља) 7. Одлагање јаловине при површинској експлоатацији. (1 радна недеља) 8. Специфичне технологије површинске експлоатације. (1 радна недеља) 9. Технологија депоновања и откопавања са депонија. (1 радна недеља) 10. Техничка рекултивација површинских копова. (1 радна недеља)

Практична настава
Практична настава обухвата прорачун технолошких параметара рада за следећу опрему и технолошке шеме: 1. Група технолошких шема рада багера кашикара. (4 радне недеље) 2. Група технолошких шема рада багера дреглајна. (3 радне недеље) 3. Група технолошких шема рада утоварача. (1 радна недеља) 4. Група технолошких шема рада роторних багера. (3 радне недеље) 5. Група технолошких шема рада багера ведричара. (2 радне недеље) 6. Група технолошких шема рада одлагача са траком и технолошких шема одлагања дисконтинуалном опремом. (2 радне недеље)

Литература:
  1. Павловић В., 1992., Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998., Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Пуртић Н., 1995., Бушење и минирање, Издање РГФ, Београд
  4. Кричак Л., 2006., Сеизмика минирања, Издање Центар за минирање, РГФ, Београд
  5. Кун Ј., 1981., Површинска експлоатација лигнита, Издање Рударски Институт Београд, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава (вежбе) обухвата израду карактеристичних примера групи и појединачан рад са студентима на решавању појединачних задатака. Активност у току вежби обухвата и израду Елабората који садржи решене задатке са вежби са кратким тероријским делом и обавезан је за све студенте. Предвиђен је један колоквијум који се организује након 10 недеља предавања и вежби. Настава ће бити пропраћена примерима из светске литературе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Активност у току вежби - Елаборат20
Усмени испит30
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти