ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основе енергетике

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)
Рударско инжењерство (V семестар -OAS)
Назив предмета: Основе енергетике
Предавачи:
проф. др Марија Живковић, проф. др Дејан Ивезић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Развијање интердисциплинарног приступа технолошким и инжењерским проблемима везаним за ене-ргетику. Упознавање студента са обновљивим и необновљивим изворима енергије са становишта општих карактеристика, резерви, начинима коришћења и др. Усвајање знања о трансформацији енергије, ефикасности технологија, еколошким и економским параметрима.Упознавање са начином израде и итерпретацијом енергетског биланса различитих потрошача.
Исход предмета:
По завршетку курса студент би требало да усвоји неопходна знања о различитим изворима енергије (настанак, хемијски састав, физичке и термодинамичке карактеристике, резерве, и др.). Способан је да анализира различите методе њиховог коришћења, ефикасност примене, еколошку и економску прихватљивост. Студент је способан да анализира шеме различитих трансформација енергије, као и да састави енергетски биланс различитих потрошача.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјски развој енергетике. Основни појмови и дефиниције. Извори примарне енергије. Необновљиви извори енергије:угаљ, нафта, природни гас, нуклеарна горива, уљни шкриљци и битуменозни пескови, тресет.Обновљиви извори енергије: хидроенергија, енергија сунца, енергија ветра, геотермална енергија, биомаса, енергија морских таласа, енергија плиме и осеке, термални градијент мора. Производња трансформисаних облика енергије Припрема и прерада угља. Брикетирање, сушење, коксовање, гасификација. Припрема и прерада нафте и гаса.Секундарна енергија. Производња електричне енергије. Термоелектране. Термоелектранне-топлане. Нове технологије за производњу електричне енергије.Производња топлотне енергије. Енергетски биланс. Потрошња финалне енергије по секторима. Енергетика и екологија Утицај енергетике на животну средину.Принципи одрживог развоја. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развоја

Практична настава
Вежбе обухватају израду, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета.

Литература:
  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти