ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика стена и тла

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)
Рударско инжењерство (V семестар -OAS)
Назив предмета: Механика стена и тла
Предавачи:
проф. др Небојша Гојковић, Вељко Рупар
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Техничка физика, Механика I и II, Основи геологије и Вероватноће и статистике.
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности
Садржај предмета:

Теоријска настава
Проучавање физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, као основа за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознавање са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно упознавање са основама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости.

Практична настава
Приказаће се метода за испитивање физичких и механичких својства стена и тла, деформабилност стена и тла. Изучавање основних система класификација стенске масе. Приказаће се основни поступци за утврђивање напонског стања у стенском масиву и носивост тла. Изучавање основа анализе стабилности подземних просторија и стабилности косина.

Литература:
  1. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти