ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска економика

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)
Рударско инжењерство (V семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска економика
Предавачи:
проф. др Чедомир Бељић, Вељко Лапчевић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Завршена друга година основних академских студија
Циљ предмета:
Упознавање студената треће године свих модула студијаког програма Рударско инжењерство са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици минералних сировина као и економици рударских предузећа. Упознавање са везом између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике, као и о месту и значају исте за пословање рударског предузећа.
Исход предмета:
Инжењер рударства- образован и упознат са основама микроекономике као науке и практсе примењене у рударској делатности.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, о економици у опште. Макроекономија ,основне инфорамције.Микроекономија, основне инфорамције. Економика и технологија. Теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких система. Појам , врсте и функције предузећа. Средства рударских предузећа. Тршкови рударских предузећа. Калкулације трошкова и цене. Приход, доходак и добит рударског предузећа. Амортизација. Принципи продуктивности, економичности и рентабилности као показатељи ефикасности рударске производње. Временски концепт третирања вредности новца, дисконтовани ток новца. Анализа осетљивости и ризика на примерима из рударства. Примена микроекономских теорија у раду рударских предузећа.Дефинисање односа користи и трошкова при експолоатације минералних резерви. Израда бизнис плана. Основи теорије одрживог развоја. Префизбилити и физибилити студије рударских активности.

Практична настава
Рачунске вежбе, израда семинарског рада.

Литература:
  1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985.
  2. Милутиновић,В.,Рудничка еконоија, РГФБеоград,1972.
  3. Dovd P.A., Mine Finance and Valuation, University of Leeds 1994.
  4. F.W.Wellmer;M.Dalheimer;M.Wagner;Economic evaluation in Exploration, 2nd edition;Springer 2008.
Метода извођења наставе:
Усмена предавања, интерактивни однос предавач-студент. Мулти-медијске презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти