Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геомеханика

Студијски програм:
Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Геомеханика
Предавачи:
проф. др Владимир Чебашек
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Механике стена и тла
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенте упозна са основама механике стена у површинској експлоатацији, принципима и методама анализе стабилности косина, условима и могућностима проходности механизација на површинским коповима.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и процеса површинске експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за пројектовање свих даљих рударских активности.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања података неопходних за пројектовање објеката у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Упознавање са методама прорачуна стабилности косина која данас представљају научну основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији. Посебно упознање са методама анализе и прорачуна носивости и слегања тла, као и смернице за оцену проходности механизације у површинској експлоатацији.

Практична настава
Изучавање основних фактора који утичу на стабилност косина. Приказаће се лабораторијска и теренска истраживања и испитивања за анализу стабилности косина. Изучавање поступака за избор података за прорачуне стабилности косина и падина. Приказаће се методе за анализу стабилности невезаних и полувезаних стенских материјала (Модификована шведска метода, Бишоп-ова метода, Метода Хук-а и Бреј-а и Метода Конечног), као и везаних стенских материјала (Метода Хук-а). Посебно ће се изучити носивост и слегање тла.

Литература:
  1. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти