ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геодетски инструменти и методе мерења

Студијски програм:
Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Геодетски инструменти и методе мерења
Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи и испод ње.
Исход предмета:
Самостално коришћење геодетских инструмената и одређивање просторних координата на земљиној површи и испод ње те коришћење 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и карата за различите инжењерске потребе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Мерне јединице, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за мерење углова. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови, услови и ректификација. Методе мерења углова. Центрисање и хоризонтирање инструмента, методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, обрада резултата мерења. Инструменти и прибор за мерење дужина. Пантљика, оптички, електронски инструменти, инструменти за посредно одређивање дужина. Методе мерења дужина. Мерење дужина пантљиком, оптичким, базисним, електрооптичким, електронским, ласерским даљиномерима. Посредно мерење дужина. Обрада резултата мерења. Инструменти и прибор за мерење висинских разлика и висина. Прибори, инструменти за геометријски нивелман, инструменти за тригонометријски нивелман класичне израде, аутоматизовани и дигитализовани. Методе мерења висинских разлика и висина. Методе мерења приборима за одређивање висинских разлика (хидростатички, барометарски,...), инструментима (геометријски, тригонометријски, фотограметријски, ГПС уређајима,...). Обрада резултата мерења. Инструменти и прибор за снимање детаља. Прибори за ортогонално снимање детаља, детаљни нивелман, теодолити тахиметри, даљиномери, тоталне станице. Методе снимање детаља. Ортогонална, поларна, фотограметријска. Обрада резултата мерења. Инструменти специјалне израде. Жиротеодолит, фототеодолит, ГПС уређаји, 3Д ласер скенер. Примена појединих инструмената.

Практична настава
Центрисање и хоризонтирање инструмента. Мерење хоризонталних углова, обрада резултата мерења. Мерење вертикалних углова, обрада резултата мерења. Мерење дужина пантљиком, оптичким, баѕисним, електрооптичким, електронским, ласерским даљиномерима. Посредно мерење дужина. Обрада резултата мерења. Мерење висинских разлика геометријским нивелманом, тригонометријским нивелманом. Обрада резултата мерења. Снимање детаља ортогоналном методом, детаљни нивелман. Снимање детаља поларном методом (класичним инструментима). Обрада резултата мерења. Снимање детаља поларном методом (савременим инструментима). Обрада резултата мерења. Демонстрација рада инструмената специјалне израде.

Литература:
  1. Милутиновић А., Ганић А., 2012.: Геодетски инструменти и методе мерења, Рударско-геолошки факултет, Београд, скрипта
  2. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд, уџбеник
  3. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд, уџбеник
  4. Лазић Ђ., Михаиловић К. Врачарић К. 1998.: Геодезија, Геокарта, Београд, уџбеник
Метода извођења наставе:
Теоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Колоквијуми30
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти