Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Машински елементи

Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић, мастер Филип Милетић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским констру-кцијама и као основним елементима рударске механизације. Студенти уче о основама прорачуна, елементима цевних водова, елементима за везу, за пренос снаге, за обртна кретања. При чему се изучавају функције, карактеристике, примене, конструкцијска решења, основни прорачун за наведене групе елемената. Студенти у том смислу решавају инжињерске проблеме у виду прорачунских задатака који су постављени као реални проблеми из рударске индустрије
Исход предмета:
Активно знање из предметне области и унапређење инжењерског начина размишљања кроз сти-цање вештине одређивања основних конструкцијских параметара машинских елемената: оптереће-ња, радних и критичних напона, степена сигурности, носивости, материјала, димензија, дефиниса-ње функције. Оспособљеност за идентификацију и решавање практичних проблема везаних за машине и уређаје у рударској индустрији пре свега са аспекта њиховог одржавања и експлоатације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Општи део, Стандардизација, Толеранције дужинских мера, облике и положаја, храпавости површина. Основе прорачуна машинских елемената, Радна оптерећења машинских елемената, Радни и номинални напон, Концентрација напона, Критични напони, Статичка и динамичка издржљи-вост, Степен сигурности. Цеви, Прорачун цевовода, пад притиска, пречник цевовода, степен сигур-ности у зиду. Заварени спојеви, Остали нераздвојиви спојеви; Опруге. Завртањске везе, Параметри навоја, стандардни профил, Оптерећење, притезање, деформације, напрезање, напони, степен сигу-рности. Елементи за пренос снаге, Појам снаге, обртног момента, преносног односа. Фрикциони пре-носници, Зупчаници - Кинематика, профил, врсте, прорачун, конструкција, израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори, Каишни преносници и Ланчани преносници - конструкција, прорачун и избор. Вратила и осовине, Оптерећење, дијагрaм обртног момента, шема сила, Чврстоћа вратила, Концен-трација напона, Динамичка издржљивост вратила. Крутост и стабилност вратила. Веза вратило–гла-вчина; Спојеви остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова, стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Клизни лежаји. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун. Ко-трљајни лежаји, врсте и карактеристике, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежаја. Спојнице, Врсте: круте,еластич-не, зглобне,канџаста,зупчаста,фрикциона,хидродинамичка,конструкција и примена,особине,прорачун

Практична настава
На вежбама студенти полажу два теста у циљу провере теоријског знања. На вежбама студенти раде пет задатка из области: цевних водова, заварених спојева, завртањских веза, вратила и котрљајних лежаја; односно следеће задатке: цевовод за одводњавање рудника; заварени спој на изабраном делу челичне конструкције рударске машине, завртањска веза прирубница на нафтоводу; вратило редуктора; носећи ваљак транспортера са траком. Кроз наведене задатке студенти решавају проблеме у којима за одређене радне услове одређују димензије делова, бирају делове из одговарајућих фамилија стандардних производа или проверавају степен сигурности. Цртају склопне и радионичке цртеже. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.

Литература:
  1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2011.
  2. Милош Танасијевић, Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе са изводом из теорије, Рударско-геолошки факултет, Београд 2012.
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одликује интерактивним приступом, где наставник у највећој мери подстиче студенте да самостално решавају задатке по узору на примере које он ради на табли.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -