Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Вероватноћа и статистика

Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, доц. др Дејан Ћебић, мастер Маја Ристић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: Положени Математика 1 и Математика 2
Циљ предмета:
Упознавање са теоријом и праксом основних метода у Вероватноћи и Статистици за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе Вероватноће и Статистике
Садржај предмета:

Теоријска настава
Експеримент (опит) и случајни догађај. Простор елементарних догађаја. Релације и операције са догађајима.Аксиоматска дефиниција вероватноће. Класична дефиниција вероватноће. Условна вероватноћа, независност догађаја. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула.Случајне променљиве, густина и функција расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Неке важније расподеле вероватноћа дискретних случајних променљивих: Биномна (Бернулијева), Пуасонова, Униформна, Геометријска, Експоненцијална. Неке важније расподеле вероватноћа непрекидних случајних променљивих: Нормална, гама, експоненцијална, бета.Математичко очекивање, варијанса, моменти и коефицијент корелације.Граничне теореме: Пуасонова и нормална апроксимација биномне расподеле, закон великих бројева, Централна гранична теорема.Основни појмови статистике. Узорак и статистика.Основне расподеле статистике: Лог-нормална, Студентова, (Hi-квадрат), Фишерова расподела.Интервалне оцене параметара расподеле. Тестирање хипотеза.Анализа варијансе. Линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија, Гаусов метод најмањих квадрата, Спирманов тест корелације ранга.

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:
  1. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Biljana Popović i Miroslav Ristić, Statistika za geografe, Niš, 2006.
  3. Vesna Jevremović, Verovatnoća i statistika (Matematika III), Građevinski fakultet i KRUG, Beograd, 1999.
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologije, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic Press, 2004.
Метода извођења наставе:
Класична метода преко табле, постоје скрипта А. Ивића на веб-страници Факултета.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -