Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Лежишта минералних сировина и основи петрографије

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS)
Рударско инжењерство (II семестар -OAS)
Назив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографије
Предавачи:
доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Кристина Шарић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта различитих минералних сировина, односно са основним одликама најраспрострањенијих стена, као и њихово практично препознавање на основу физичких одлика.
Исход предмета:
Стицање основних знања, неопходних за даље студирање и будући рад
Садржај предмета:

Теоријска настава
Област петрографије: Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и метаморфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скуп методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа). Област лежишта минералних сировина: Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина; Егзогена лежишта минералних сировина; Метаморфогена минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала; Лежишта обојених метала; Лежишта лаких и ретких метала; Лежишта племенитих и радиоактивних метала. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената; Лежишта кристала и минерала; Лежишта стена. Лежишта грађевинских материјала. За све групе сировина: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице. Практична обука студената умећу препознавања-идентификације различитих врста магматских, метаморфних и седиментних стена на примерцима који се налазе у петрографској збирци факултета.

Литература:
  1. Јеленковић Р., Симић В., Животић Д., Костић А. (2010): Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 254.
  2. Мудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.
  3. Кнежевић-Ђорђевић В., Ђорђевић П., 1976: Основи петрологије. ИСЦ, Београд
  4. Ђорђевић П., Ђорђевић-Кнежевић В. & Миловановић Д., 1991: Основи петрологије. Наука, Београд
  5. Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220, Поглавље Петрографија
Метода извођења наставе:
Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти