ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска графика

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска графика
Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Oспособљавање студената за примену инжењерске графике при пројектовању рударских објеката, њиховог графичког представљања и интерпретације као и одређивање просторног положаја и геометрије објеката графички представљених у равни и простору.
Исход предмета:
Самостална израда цртежа рударских објеката, примена различитих пројекција у инжењерској графици рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Примена графоаналитичких метода у интерпретацији просторног положаја и геометрије рударских објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Основе инжењерске графике, значај и примена у рударству. Формати цртежа, заглавље, саставница, легенда, размера. Основне карактеристике графичких примитива - тачка, линија, полигон. Техничко писмо. Пројекције, врсте и примена пројекција у представљању рударских објеката. Врсте и начин котирања, примена позиционих бројева. Координатни системи у равни и простору. Државни координатни системи, Гаус-Кригерова пројекција, Универзална трансверзална Меркаторова пројекција. Инжењерска графика у рударству. Дефиниције, примена, садржај и интерпретација топографских и рударских карата и планова. Садржај цртежа грађевинских објеката, машинских и енергетских постројења. Дефиниције, начин израде и примена пресека, профила, шема и дијаграма, 3Д модела. Начини приказивања рударских објеката и лежишта минералних сировина. Бушотине, рудна тела, етаже површинског копа и одлагалишта, подземне рударске просторије. Путеви, усеци, насипи, платформе, рампе, канали. Механизација, уређаји и опрема Инфраструктурни објекти. Рударски симболи и ознаке. Одређивање просторног положаја и геометрије рударских објеката применом графоаналитичких метода. Одређивање координата тачака на плану, дужина, дирекционих и хоризонталних углова, висина тачака, површина фигура правилних и неправилних облика, запремина тела правилних и неправилних облика. Примери примене графоаналитичке методе. Дигитална инжењерска графика. Примена рачунарске технологије у инжењерској графици.

Практична настава
Израда ортогоналних пројекција предмета приказаног у аксонометрији. Котирање цртежа предмета. Интерпретација графичких приказа у рударству. Израда планова и карактеристичних пресека и профила рударских објеката: етажа, подземних рударских просторија, платформе, рампе, пута - примена различитих пројекција за приказивање рударских објеката. Примена гафоаналитичких метода за одређивање просторног положаја и геометрије рударских објеката. Картирање бушотина на топографском плану на основу задатих координата и одређивање геометријских елемената контуре формиране бушотинама. Израда профила између суседних бушотина. Приказ подине и кровине рудног тела изолинијама и рачунање запремине. Израда аксонометријског цртежа рударског објекта задатог у ортогоналној пројекцији. Примена рачунарске технологије у инжењерској графици.

Литература:
  1. Милутиновић Александар, 2011.: Графичка документација рудника, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Крстовић Слободанка,1999.: Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд
  3. Пантелић Тодор, 1972.: Техничко цртање, Београд
  4. Ђуровић Винко, 1960.: Нацртна геометрија, Београд
Метода извођења наставе:
Теоријска и практична настава у учионици
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти