Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи конструисања

Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић, мастер Филип Милетић
Студијски програм:
Механизација у рударству (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
У суштини, овај предмет представља виши курс из основних машинских конструкција у коме студенти треба да се обуче у областима које надграђују знање стечено из Машинских елемената: толеранције, пресовани склоп, динамички степен сигурности, али и областима као што су: методика конструисања, фазе у решавњу конструкције. Поред теоријског, кроз израду самосталних задатака студенти треба да стекну и активно знање. које ће им помоћи у решавњу инжињерских проблема у виду прорачунских задатака који су постављени као реални проблеми из домена рударске механизације.
Исход предмета:
Активно знање из предметне области и унапређење инжењерског начина размишљања као и аналитичког и кретаивног става у поступку дизајна и редизајна основних механизама на рударским машинама и уређајима; пре свега са аспекта њиховог одржавања и експлоатације. Студенти при томе посебно знају да прописују и прорачунавају толеранције и налегања, принципе прорачуна при статичком и динамичком оптерећењу, принципе рационалног конструисања са становишта технологије израде, начина коришћења, економских и еколошких аспеката. Акценат се при томе посебно ставља на елементе прорачуна редуктора, као једне од најчешћих машина на рудницима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Општа начела конструисања машина. Утицаји на решавање конструкције. Фазе у процесу конструисања. Захтеви и ограничења. Толеранције мера, квалитета површина, облика и положаја. Толеранције завојнице, озубљења и котрљајних лежишта. Стандардизација, унификација, типизација. Фамилија производа. Модуларно конструисање. Уобличавање и димензионисање конструкције, критеријуми (чврстоћа, концентрација напона, замор материјала, крутост, отпорност на корозију, поузданост,...). Стезни склопови. Пресовани склопови у области еластичности и пластичности... Уобличавање и израда. Ливени елементи, ковани елементи, резани елементи, заварени елементи. Обликовање с обзиром на склапање, експлоатацију и одржавање. Материјали и конструкције. Лаке конструкције. Редуктори рударских машина. Подмазивање, хлађење, експлоатација. Планетни редуктори у рударству. Примена рачунара у конструисању. Измена конструкције елемената рударскиих машина током коришћења.

Практична настава
На вежбама студенти бране три рачунска задатка који покривају одговарајући део теоријске наставне материје: толеранције, пресовани склоп, динамички степен сигурнсти и један пројектни задатак (редуктор). Пројекат обухвата прорачун, израду склопног цртежа и неколико радионичких цртежа, од којих је један кућица. Упуство за употребу и одржавање редуктора. На вежбама студенти посећују и лабораторију.

Литература:
  1. Душан Витас, Основи машинских конструкција, Научна књига, Београд, више издања.
  2. Милосав Огњановић, Развој и дизајн машина, Машиски факултет Београд 2007.
  3. Милан Трбојевић, Момчило Јанковић, Јово Вугделија, Слободан Ивковић, Војислав Латиновић, Редуктори, Научна Књига, више издања, Београд.
  4. Милош Танасијевић, Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе са изводом из теорије, Рударско-геолошки факултет, Београд 2012.
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одвија у виду изрде и одбране семинарских задатака који омогућавају студентима да увежбају самостално решавање проблема везаних за машинске конструкције, да покажу у којој мери су савладали базична знања из машинских елемената, статике, отпорности материјала, технологије материјала и инжењерске графике, као и да покажу вештину коришћења доступне литературе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари60
Додатни услови оцењивања: -