Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање површинских копова

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Пројектовање површинских копова
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Транспорт на површинским коповима, Машине за површинску експлоатацију, Технологија површинске експлоатације, Стабилност косина на површинским коповима
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са основним принципима и методама пројектовања површинских копова и избором система експлоатације у функцији типа лежишта и минералне сировине.
Исход предмета:
Успешно савладан програм овог предмета треба да омогући студенту самосталност у практичној примени принципа и метода пројектовања површинских копова за различите типове лежишта минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Карактеристике и специфичности пројектовања површинских копова. Законска регулатива, прописи и стандарди, врсте пројеката. Подлоге за пројектовање површинских копова (топографска основа, карте и ситуациони планови). Елабоорат о геолошким ресурсима, Елаборат о геомеханичким испитивањима. Хидрогеолошки и хидролошки елаборати. Инфраструктурни и урбанистички услови, итд. Анализа истражних радова: просторни положај истаржних бушотина, лабораторијских узорака/анализа и просторно дефинисање рудног лежишта. Геолошки ресурси, квалитет руде и класификација ресурса. Интерпретација дебљине откривке, кровине и подине рудног тела, дигиталног модела терена, структурних карактеристика лежишта. Интерпретација попречних и уздужних профила кроз рудно тело. Геометријски елементи површинског копа: радне и завршне етаже (ширина, висина, угао косине), радне и завршне косине површинског копа, геометријски елементи путева на копу (уздужни нагиб, ширина, радијуси, итд), дубина копа. Одређивање завршне контуре површинског копа: дефиниција граница и утицајних фактора на ограничење површинских копова, ритеријуми за одређивње граничне контуре (гранични садржај, коефицијент откривке, економски критеријум), прорачун експлоатационих резерви руде и јаловине и експлоатационог квалитета руде. Отваранје и развој површинског копа: отварање копа и избор система експлоатације, развој копа по плану и дубини. Одлагалишта откривке/јаловине (услови за формирање одлагалишта, локација одлагалишта, геометријски елементи одлагалишта, димензионисанје одлагалишта).

Практична настава
Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда елабората.

Литература:
  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME)
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME)
  5. Упутства за рад – Surpac, Minex, Whittle, Xeras
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти