Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одводњавање површинских копова

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Одводњавање површинских копова
Предавачи:
доц. др Томислав Шубарановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са техником и технологијом одводњавања у површинскиј експлоатацији лежишта минералних сировина као и системом одводњавања површинских копова.
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о технолошким поступцима, техничким решењима и системом одводњавања површинских копова.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Уводни део и упознавање са општим појмовима одводњавања на површинским коповима; 2. Полазни параметри за потребе одводњавања (Хидролошки параметри /водни биланс, сливне површине, падавине, отицај, хидрограм и везе отицаја и падавина/, хидрогеолошки параметри /порекло и видови подземних вода, порозност стена, основна хидрогеолошка својства стена, типови издани, резерве подземних вода, услови оводњености лежишта, одређивање притока подземних вода у зону површинског копа и хемизам подземних вода), хидраулички параметри /основне физичке особине течности, хидростатички притисак/, хидродинамички параметри /Бернулијева једначина, хидраулички отпори и прорачун струјања течности у цевима под притиском), параметри динамике подземних вода /Дарсијев закон, основне једначине струјања подземних вода, хидрауличка теорија филтрације и методе решавања проблема струјања подземних вода/); 3. Анализа услова за одводњавање површинских копова (анализа хидролошких и хидрографских услова, анализа хидрогеолошких и хидродинамичких услова, анализа са аспекта примењене рударске технологије и нализа услова стабилности); 4. Принципи одводњавања површинских копова; Општа подела метода и система одводњавања, системи одводњавања, утицај степена истражености на избор система за одводњавање, услови за избор одговарајућег система одводњавања и значај правилног избора и димензионисања објеката за одводњавање. 5. Општи осврт на објекте одводњавања површинских копова и објекте при регулисању речних токова: Канали и водосабирници (подела, прорачун и димензионисање, технологија израде); Пумпне станице (пумпни агрегати, усисни и потисни цевоводи, прорачуни и димензионисање); Усеци одводњавања и подземни објекти за одводњавање; Бунари (врсте бунара, доток воде у бунар, распоред бунара у системима одводњавања, технологија израде бунара, бунарски филтери, бунарске пумпе, информациони системи за бунаре); Хоризонталне бушотине и иглофилтери; Водонепропусни екрани (врсте екрана, истраживања за потребе екрана, технологија израде екрана, основни прорачуни при изради екрана и испитивање његове ефикасности) и објекти за одвођење вода (гравитациони цевоводи, шахте) и објекти за одводњавање одлагалишта; 6. Избор оптималног начина одводњавања; 7. Софтверски пакети из области одводњавања површинских копова; 8. Даљински надзор и управљање системима одводњавања.

Практична настава
Вежбе, колоквијум и семинарски рад

Литература:
  1. Павловић В., Шубарановић Т, Поломчић Д. Системи одводњавања површинских копова, 2012, РГФ. Технологија одводњавања површинских копова, РГФ, Београд
  2. Симић Р., Кецојевић В., 1997: Објекти за одвођење вода на површинским коповима, РГФ, Београд
  3. Симић Р., Кецојевић В., 1997: Бунари у системима одводњавања површинских копова, РГФ, Београд
  4. Драгишић В., 1997: Општа хидрогеологија, РГФ, Београд
  5. Драгишић В., 2005: Хидрогеологија лежишта минералних сировина, РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти