Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Машине и помоћни радови на површинским коповима

Студијски програм:
Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Машине и помоћни радови на површинским коповима
Предавачи:
проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са стрктуром и начином извођења помоћних радова на површинским коповима, применом и избором механизације за извођење помоћних и припремних радова
Исход предмета:
Стицање неопходног теоријског знања, са становишта извођења помоћних радова, избора и примене механизације за извођење ових радова
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. - Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита.- Структура помоћних радова на површинским коповима. - Пртеглед и основни параметри машина за обављање помоћних радова - Основне конструктивно-експлоатационе карактеристике помоћних машина. Припремни радови на површинским коповима и механизација за обављање ових радова: - припрема копа за отварање, (израда усека отварања и траса за транспорт основних машина, израда монтажних плацева, изградња инфраструктурних објеката, монтажа основних машина.  чишћење терена испред копа (уклањање објеката, шума и др), - припрема копа за одводњавање (измештање водотокова, израда водонепропусних екрана, израда усека одводњавања и др). Пратећи радови на површинским коповима и механизација за обављање ових радова: - путно-колосечни радови, (изградња и одржавање путне мреже на површинским коповима, израда траса за транспорт основне опреме, померање транспортера са гуменом траком, померање колосека, монтажа демонтажа продужавање и скраћивање транспортера, радови на превлачењу и премештању), - земљани радови (нивелисање етажних равни, планирање терена за померање транспортера, чишћење кровине, израда рампи и обликовање косина, риповање, израда плацева за оправке, радови на откопавању и утовару секундарног материјала), - дизалични радови (демонтажно-монтажни радови, претоварни радови, складишно-магацински радови, специјални радови), - помоћни транспорт на површинским коповима (транспорт реезврних делова, помоћних машина, материјала за насипање, течних материјала и људства), - ремонтно-конзервацијски радови (радови на одржавању основне и помоћне опреме) - чишћење и обезбеђење (чишћење линије транспортера, погонских станица, путева, канала и др) -(измештање водотокова, израда водонепропусних екрана, израда усека одводнјавања и др). Накнадни радови на површинским коповима и механизација за обављање ових радова: - Техничка рекултивација. Избор помоћних машина за површинске копове (избор по врсти, техничким карактеристикама и броју). Прорачун трошкова поседовања и експлоатације помоћних машина. Мере безбедности при експлоатацији помоћних машина.

Практична настава
На вежбама, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун потребног броја за обављање помоћних радова на површинским коповима

Литература:
  1. Драган Игњатовић „Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  2. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић „Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт“ збирка задатака, РГФ 2012
  3. Владимир Павловић Технологија површинског откопавања РГФ 1992
  4. H. Hawrilak i dr „Masiny i prace pomocnie w gornistwie odkriwkowyim, Slask
  5. Р. Подерни, « Горние машини комплекси длја откритих работ», Недра Москва 1988
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мулдимедилану подршку. Пратична настав се једним делом изводи у учионици кроз израду задатака и прказивање филмова везаних за рударску механизацију а делом кроѕ обилазак рудничких постројења.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми60
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти