Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Машине за површинску експлоатацију

Студијски програм:
Механизација у рударству (VII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Машине за површинску експлоатацију
Предавачи:
проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Рударске машине
Циљ предмета:
Детаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина за површинску експлоатацију и транспорт
Исход предмета:
Стицање неопходног теоријског знања, са становишта познавања конструкције и прорачуна основних механизама датих машина
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод (1 недеља): - Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. - Услови примене, предности и недостаци у зависности од начина експлоатације. Основни појмови, технологија и производни процеси у површинској елсплоатацији. - Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. - Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина у уређаја у рударству. - Процеси откопавања стенских маса површинским начином експлоатације, стене као објекат дејства рударских машина (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала, носивост тла, специфични притисак на тло). Машине за бушење на површинским коповима. (1 недеља): - Машине за бушење - опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина, конструкција бушаћих машина, инструменти машина за бушење, капацитет, погонски урађаји, стабилност у раду, мере сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар на површинским коповима. (5 недеља): Подела машина за откопавање. Багери са једним радним елементом - развој, класификација, радни органи, доња градња са транспортним уређајем, окретна платформа, кинематичка шема, основни механизми (механми за подизање, вучу, потискивање, кружно кретање, транспорт), помоћни механизми и уређаји, капацитет, погони, управљање, статички прорачун багера, ужад за багере, подмазивање, одржавање, мере сигурности при експлоатацији багера са једним радним елементом. Багери са више радних елемента - развој, класификација, радни органи, доња градња са транспортним уређајем, окретна платформа, кинематичка шема, основни механизми (механми за подизање, вучу, копање, транспорт материјала, кружно кретање, транспорт), помоћни механизми и уређаји, капацитет, погони, управљање, статички прорачун багера, ужад за багере, подмазивање, сигурносни и заштитни уређаји, одржавање, мере сигурности при елксплоатацији багера са једним више радних елемента. Комбајни - развој, класификација, радни органи, доња градња са транспортним уређајем, основни механизми (механми за копање, транспорт материјала, транспорт), помоћни механизми и уређаји, капацитет, погони, управљање). Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима (3 недеља): -Увод, Подела машина и уређаја за транспорт на површинским коповима, опште о транспорту на ПК, Предуслови за примену и избор транспортних средстава.  Железнички транспорт на површинским коповима – област примене, Железничке пруге (доњи и горњи строј пруге). Руднички вагони – основни параметри вагона, типови вагона и конструктивне шеме, основна конструкција вагона (транспортни уређај, ослонци, носећи рам, систем за кочење, системи за спајање и др). Локомотиве – опште о локомотивама, класификација, основни типови и параметри локомотива, погонски мотори, системи за пренос снаге, системи за кочење. Електро локомотиве – механичка опрема, електро опрема (врсте електричних вучних мотора, карактеристике, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Моторне локомотиве – механичка опрема, погонски мотори, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Одржавање пруга и средстава железничког транспорта. - Камионски транспорт на ПК – област примене и шеме камионског транспорта, путеви, класификација, Врсте камиона. Погонски мотори (конструкција мотора, цилиндри, клипови, вентили, итд), пренос снаге. Носећи рам, уређаји за вешање, предњи мост, задњи мост, механизам за управљање, механизам за кочење, помоћни механизми, Одржавање камиона . - Транспорт тракама на ПК, област примене и шеме транспорта са тракама, Предности и недостаци, Уређаји за утовар и претовар. Конструкција, елементи транспортера – гумена трака, (врсте гумених трака, контрукција, спајање, монтажа, избор), чланци . носећи ваљци, (конструкција, прорачун, избор), бубњеви, (конструкција, прорачун, избор), Погонска станица, повратна станица, погонски системи, покретање транспортера, кочење транспортера, уређаји за чишћење, уређаји за затезање. Одржавање транспортера са траком. Машине и уређаји за одлагање и претовар (2 недеље): - Начини одлагања и подела машина за одлагање. - Плугови за одлагање - историјат, услови примене, конструкција, капацитет. - Одлагачи - развој, класификација, доња градња са транспортним уређајем, окретна платформа, основни механизми (механми за транспорт материјала, подизање, кружно кретање, транспорт), капацитет, погони, управљање, статички прорачун одлагача, сигурносни и заштитни уређаји одржавање, мере сигурности при елксплоатацији одлагача. - Транспортно-одлагалишни мостови - историјат, услови примене, конструкција, капацитет. - Машине за рад на депонијама (машине за одлагање, машине за захватање, комбиноване машине, конструкција, начини одлагања, начини захватања, ефикасност хомогенизације. Машине и уређаји за помоћне радове на површинским коповима. (3 недеље): - Помоћни радови на површинским коповима и машине које се примењују за извођење ових радова. Општа конструкција помоћних машина. - Дозери - историјат, подела, конструкција, радни орган, вучни и статички прорачун, капацитети, примена, одржавање, мере сигурности при експлоатацији. - Скрепери - историјат, подела, конструкција, радни орган, вучни и статички прорачун, капацитети, примена, одржавање, мере сигурности при експлоатацији. - Утоварачи - историјат, подела, конструкција, радни орган, вучни и статички прорачун, капацитети, примена, одржавање, мере сигурности при експлоатацији. - Рипери - историјат, подела, конструкција, радни орган, вучни и статички прорачун, капацитети, примена, одржавање, мере сигурности при експлоатацији. - Грејдери - историјат, подела, конструкција, радни орган, вучни и статички прорачун, капацитети, примена, одржавање, мере сигурности при експлоатацији. -Остале машине за помоћне радове на површинским коповима (транспортне платформе, дизалице, транспортна средства и др)

Практична настава
Одређивање отпора на копање, одређивање специфичног притиска на тло. Прорачун капацитета и снаге погона основних механизама багера са једним и више радних елемената. Прорачун стабилно-сти у раду и транспорту. Одрeђивање капацитета багера са једним и више радних елемената. Статички прорачун багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу). Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Прорачун вучних и кочионих сила код камионског и железничког транспота. Прорачун основних елемената транспортера са траком (ваљака, бубњева, гумене траке). Вучни и статички прорачун и капацитет, булдозера рипера, скрепера, грејдера и утоваривача, Статички прорачун, цевополагача и дизалица.

Литература:
  1. Драган Игњатовић, Рударске машине, скипта
  2. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт, збирка задатака РГФ 2012
  3. Владимир Павловић, Технологија површинског откопавања
  4. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на површинским откопима, РГФ, 1982
  5. Момчило Симоновић, Багери, РГФ 1987
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Практична настав се једним делом изводи у учионици кроз израду задатака и прказивање филмова везаних за рударску механизацију а делом кроѕ обилазак рудничких постројења.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми60
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти