Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља математике

Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић
Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: Завршене основне студије рударства
Циљ предмета:
Упознавање са теоријом и праксом основних метода у разним областима Математике за потребе будућих мастера рударства
Исход предмета:
Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе из разних области Математике на нивоу мастера
Садржај предмета:

Теоријска настава
Нумеричка Анализа. Методе приближног решавања обичних једначина. Приближно решавање обичних диференцијалних једначина и парцијалних диференцијалних једначина. Функције више промељивих и парцијални изводи. Полиноми и интерполација. Нумеричка интеграција. Сплајнови. Вероватноћа. Случајни догађаји и основни појмови вероватноће. Дискретне случајне променљиве, поједине расподеле. Моменти дискретних случајних променљивих и варијанса. Неједнакост Чебишева и Централна гранична теорема Вероватноће. Непрекидне случајне променљиве, поједине расподеле, моменти. Расподела дводимензионалних случајних променљивих. Дискретни и непрекидни ланци Маркова. Статистика. Основне статистичке величине. Неке расподеле статистике. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Корелација и регресија. Хармонијска анализа. Фуријеови редови и Фуријеове трансформације. Карактеристичне функције и функције генератрисе момената. Интегралне трансформације. Лапласова трансформација и примене. Решавање диференцијалних једначина помоћу Лапласове трансформације и помоћу редова. Нумеричка анализа. Интерполација. Методе нумеричког диференцирања и нумеричке интеграције. Израчунавање и апрокцимација функција.Приближно решавање обичних једначина, обичних диференцијалних једначина и парцијалних диференцијалних једначина.

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:
  1. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Biljana Popović i Miroslav Ristić, Statistika za geografe, Niš, 2006.
  3. Vesna Jevremović, Verovatnoća i statistika (Matematika III), Građevinski fakultet i KRUG, Beograd, 1999.
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologijи, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic Press, 2004.
Метода извођења наставе:
Класична метода преко табле, за неке делове курса постоје скрипта А. Ивића која студенти могу да преузму.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -