ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техногене сировине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Техногене сировине
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.
Циљ предмета:
Један од првих циљева је да студент буде у станју: да препозна основне типове отпада – секундарних си-ровина, јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.), да анализира реакције и процесе који задиру у сферу заштите животне средине. Циљ курса је да код студе-ната развије способност да могу сагледати могућности коришћенја и комплексне валоризације отпаног материјала и давати му нову вредност, како би се ублажили утицаји рударске делатности, на околину.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу све типове отпада – јаловине рударства; да познају физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе, користи и ограниченја у пракси управлјанја отпадима. Да су у станју, а у складу са принципима одрживог развоја, могу сагледати могућности коришћенје, комплексне валоризације. Да се код студената развије способност предвидјанја понашанја неадекватно збринутог отпада и утицаји на животну средину.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Кроз овај курс студент ће стећи следећа сазнања. Основни појмови и дефиниције (антропогено деловање човека, отпади, секундарне сировине, техногене минералне сировине, техногена лежишта, стари насипни масиви, и др.). Карактеризација и категоризација отпада. Класификација отпада према настанку, врсти те физичко-хемијским и механичким карактеристикама. Принципи, апарати и поступци рециклирања појединих врста отпада. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Опште дефиниције и принципи узорковања. Отпади експлоатације угља. Методе третмана отпада - могућност прераде и коришћења компонената. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације грађевинског камена. Могућност коришћења. Комунални отпад. Индустријски отпад. Рециклирање и регенерација отпада. Инжењерство чврстог отпада. Биолошко збрињавање отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање. Ефекти неадекватног збрињавања отпада. Савремени трендови у збрињавању отпада.

Практична настава
Основни појмови и дефиниције (антропогено деловање човека, отпади, секундарне сировине, техногене минералне сировине, техногена лежишта, стари насипни масиви,...). Увод. Класификација отпада према настанку, врсти те физичко-хемијским и механичким и карактеристикама. Принципи, апарати и поступци рециклирања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања корисних компоненти отпада. Класирање, сортирање, концентрација и окрупњавање. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у преради минералних сировина. Предвиђање састава и количина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Узорак. Опште дефиниције из теорије узорковања. Принципи узорковања. Примарни узорак и његова обрада. Поступци узорковања техногених минералних сировина. Отпади експлоатације угља (јаловина експлоатације – подине, повлате, груба сепарацијска јаловина, угљена прашина, муљ, паљена јаловина, електофилтерски пепео, котловска шљака). Отпади – јаловина као нова техногена минерална сировина. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина, (нова техногена минерална сировина са примерима прераде, комплексна валоризација минералних сировина, концепт чистих и безотпадних технологија, програми минимизације отпада. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације градјевинског камена – каменоломи. Комунални отпад. Категорије чврстог комуналног отпада, руковање отпадом, складиштење, сортирање, компостирање, спаљивање, економска анализа процеса рециклаирања. Индустријски отпад. Принципи хемијског, физичког, термичког, биолошког третмана отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање (напуштени површински копови, подземних просторија). Управљање отпадом у склопу инжењерства заштите животне средине. Ремедијација јаловишта.

Литература:
  1. Mehandjiev R. Marin, 1996: Waste Reduction And Minimization In Mining, Ore-Processing And Metallurgical Plants. Monograph, Editor: Elka Dimitrova. Publisher: “Fliorir”. 176 Pages. Isbn: 954-8226-51-0.
  2. Томанец Р., 2008: Техногене сировине. - Ауторизована скрипта. РГФ. Београд
Метода извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рударство - експлоатација необновљивих минералних сировина, депоније јаловине, отпадне воде), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине. Полазници курса пишу семинарске радове, праве и излажу постере, са тематиком "отпади рударства", "техногене минералне сировине". Кроз јавно излагање и дискусије стичу одређене вештине, критички став, чиме се укључују у решавање оваквих проблема.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми40
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти