ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технике узорковања и анализе

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Технике узорковања и анализе
Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.
Циљ предмета:
Савремено рударство које карактерише експлоатација огромних маса, најчешће сиромашних руда, како метала тако и угљева слабијег квалитета, захтева стално праћење квалитета сировина, како би се уз одго-варајуће поступке мешања постигла оптимална ефикасност са максималним искоришћењем. Узорковање је средсто којим се постиже праћење квалитета на коповима и погонима припреме. Узорковање откопа-них сировина, је од суштинског значаја за добар рад технолошког процеса и контролу квалитета. Успешно управљње минералним сировинама и чврстим отпадима експлоатације, припреме и прераде, подразу-мева квалитетну и брзу карактеризацију, а она ће бити једино могућа ако су узорци, на којима се врши испитивање, репрезентативни и прикупљени и обрадјени по одредјеним правилима, придржавајући се медјународно прихваћених стандарда.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да направе пројекат узорковања (на коповима рудника, на јаловиштима, на челима радилишта у јами, на депонији откопане сировине; да узоркују сировину, отпа-де различитог порекла); да одреде интервале узорковања, да израчунају трајање узорковања и да оформе примарни узорак. Шеме обраде-скраћивања узорака. Утврде репрезентативност узорака, одреде мини-малну потребну масу, те изврше обраду примарног узорка. Да предвиде грешке узорковања, скраћивања, статистичке и техничке. Биће упознати са законском регулативом и одговарајућим (ИСО) стандардима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Узорак и узорковање - основни појмови. Методе прикупљања узорака из лежишта минералних сировина. Класификације узорака. Избор методе узорковања. Израда плана узорковања (опробавања). Методе из-двајања парцијалних узорака у индустријским процесима. Методе узорковања у индустријским процесима. Прибор и уредјаји за издвајање узорака. Примарни узорак Шеме узорковања. Секундарни узорак. Репре-зентативност узорака. Принципи одређивања минималне масе технолошких узорака. Принцип Ричард-Че-чота, принцип Демонд-Халфердала, принцип Везина, Брунтона, Черненка, Жиа. Поступци обраде узорака и избор шема скраћивања. Грешке узорковања и грешке скраћивања. Статистичке грешке. Техниче грешке. Контрола хемијских анализа. Грешке обраде узорака. ЈУС-ови и ИСО стандарди везани за узорковање минералних сировина.

Практична настава
Основни концепти узорковања, основни појмови и терминологија код узорковања. Начини узорковања - просто случајно узорковање, систематско узорковање, стратификовано узорковање. Минералошки специ-мени, систематски средњи узорци. Примери уредјаја у постројењима. Скраћивање узорака – метод шах поља, девет тачака, квартирање, фракционо издвајање, скраћивање механичким раздељивачима. Хомо-генизација. Утврдјивање репрезентативности узорка – маса примарног узорка, горња гранична крупноћа, одредјивање равномерности орудњења, крупноће минерализованих зрна. Избор једначине одредјивања минималне масе средњег репрезентативног узорка. Сачињавање шеме скраћивања примарног узорка. Принцип Ричард-Чечота, одредјивање коефицијента к; Демонд-Халфердала; Ги-ја – одредјивање параме-тара константе сировине Ц. Параметри систематског узорковања. Састављање шема обраде примарних узорака за различите материјале. Статистичка обрада података; очекиване вредности, варијанса, коефи-цијент, варијације, тренд анализа; грешке узорковања, поузданост, контролно и контролисано узорковање. Стандарди за узорковање појединих сировина металичних, неметаличних сировина, градјевинског и тех-ничког камена, узорковање угљева. Стандарди узорковања техногених сировина и различитих врста инду-стријског отпада.

Литература:
  1. Tomanec R., 2000: Metode ispitivanja mineralnih sirovina u PMS. – Izdanje: RGF, Beograd. CD.
  2. Томанец Р., 2009: Методе узоркованја и анализе. -Ауторизована скрипта, РГФ. Београд.
Метода извођења наставе:
Полазници курса по одслушаним предавањима, при чему се користе повер поинт презентације, као и прикладне анимације, филмови савремених уређаја за узоркованје и њихову обраду-решавају кон-кретне задатке а резултате презентирају и бране у форми семинарских радова или одбрани решеног пројекта. При изради семинарских радова користе се савремени графички компјутерски програми.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава25
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти