Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Планирање и изводљивост процеса заштите

Предавачи:
проф. др Чедомир Бељић, мастер инж. руд. Катарина Урошевић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: Уписана прва година мастер академских студија
Циљ предмета:
Упознавање студената мастер студија Заштите животне средине са: значајем и улогом планирања процеса, врстама планова, техникама планирања. Такође, упознавање и овладавање техникама оцењивања изводљивости пројеката и процеса заштите животне средине. Усвајање знања о инвестиционо техничкој документацији на основу које се изводе процеси заштите.
Исход предмета:
Инжењер заштите животне средине опште образован и упознат са: процесима планирања и критеријумима на основу којих се врши евалуација пројеката заштите животне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови о планирању и плановима. Циљеви и разлози због којих се праве планови. Простор, време, врсте операција- њихова улога и значај у процесу ппланирање.Подела планова. Принципи и технике планирања. Статички и динамички планови. Трошкови и анализа трошкова пројекта. Примена микроекономских теорија у планирању процеса заштите , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова, основи теорије одрживог развоја. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ анализе, интересни рачун, ДЦФ методе, домени примене, предности и недостаци НПВ метода, домени примене, предности и недостаци ИРР метода, е, домени примене, предности и недостаци. ПВР метода, е, домени примене, предности и недостаци. Поређења резултата добијених применом НПВ, ИРР и ПВР метода, конфликтни исходи и ситуације. Третирање ризика пројекта. Улога и значај студијских решења. Садржај и својства: Order of magnitude, претходне студије изводљивости и студије изводљивости за пројекте и процесе заштите животне средине.

Практична настава
Израда семинарског рада, рачунске вежбе

Литература:
  1. УНИДО, Приручник за вредновање индустријских пројеката, УН Београд, 1988.
  2. F.W.Wellmer;M.Dalheimer;M.Wagner;Economic evaluation in Exploration, 2nd edition;Springer 2008.
  3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  4. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds
  5. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -