Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину
Предавачи:
проф. др Никола Лилић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање практичних и теоријских знања у области процене утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину.
Исход предмета:
Предмет омогућава студентима разумевање садржаја процене утицаја и улоге процене утицаја у планирању, развоју и управљању рударским пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студената се очекује да стекну довољно разумевање методологије, законскиих захтева и политике процене утицаја. Ово подразумева способност за креирање захтева за потребу, обим и садржај процене утицаја, израду студије процене утицаја и организовање процеса учешћа јавности у процени утицаја. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за планирање у јавним агенцијама, приватном сектору (компанијама) и организацијама цивилног друштва. Студенти ће научити: (а) циљеве за које је процена утицаја развијена и намењена; (б) основне елементе процене утицаја; (в) карактеристике закона и прописа који регулишу процену утицаја; (г) практична техничка и друштвено-политичка ограничења спровођења процене утицаја.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс, Процес процене утицаја и карактеристике процеса, Увод у правни и регулаторни оквир, Основе процене утицаја: Одређивање потребе, обима и садржаја процене утицаја и утврђивање референтног стања, Циљеви процене утицаја, Природа и класификација утицаја на животну средину, Процедуре одређивања потребе, обима и садржаја процене утицаја, Идентификација и процена значаја утицаја на животну средину, Методе процене утицаја на животну средину, Одређивање значаја утицаја, Управљање утицајима, Мере заштите животне средине, Учешће јавности у процени утицаја, Мониторинг у процени утицаја, Стратешка процена утицаја на животну средину.

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Припрема захтева за потребу израде Студије процене утицаја на животну средину. Припрема захтева за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину. Припрема Студије процене утицаја на животну средину.

Литература:
  1. Bram Noble (2010) Introduction to Environmental Impact Assessment - Guide to Principles and Practice. Oxford University Press.
  2. Ed. Kevin S. Hanna (2005) Environmental Impact Assessment : Practice and Participation, Oxford University Press.
  3. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  4. Ed. Peter Morris and Riki Therivel (2005) Methods of Environmental Impact Assessment: 2nd Edition, Spon Press. ISBN 0-203-99570-8.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти