Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Мониторинг у животној средини

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Мониторинг у животној средини
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са принципима и поступцима мониторинга животне средине, са посебним нагласком на мониторинг у областима где се врши експлоатација и прерада минералних сировина
Исход предмета:
Обученост за практично извођење мониторинга на рударским објектима, анализу стања и предузимање превентивних мера.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, место, улога, потреба, примена и значај мониторинга. Предмет мониторинга. Законска регулатива. Рударство и мониторинг. Програм мониторинга. Прављење програма за мониторинг животне средине у окружењу рударских радова и објеката. Утврђивање циља и задатака. Дефинисање места мониторинга, обима радова, потребних анализа и динамике. приказивање резултата и извештавање. Карактеризација локације рудника, односно постројења. Мониторинг пре започињења радова. Мониторинг у фази експлоатације и производње. Мониторинг по завршетку експлоатације и прераде. Мониторинг вода. Мониторинг ваздуха. Мониторинг земљишта и седимената. Мониторинг технолошких процеса и депонија отпада. Предмет мониторинга. Узорковање. Опрема за узимање узорака. Квалитет. Могућа загађења, по фазама процеса од истраживања лежишта до финалног производња. Потребне анализе, обим и динамика радова. Параметри који се прате, (МДК), значење прекорачења уобичајених вредности. Процена загађености. Дефинисање програма мониторинга. Организација мониторинга. Практични примери мониторинга. Рудник угља и постројење за сушење и прераду угља. Рудник бакра, површински коп, јама и постројење за флотацију концентрацију руде. Термоелектрана на угаљ и депонија пепела. Површински коп и цементара.

Практична настава
Припрема програма мониторинга. Решавање практичних задатака. Мониторинг вода. Решавање практичних задатака – израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг ваздуха. Решавање практичних задатака– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг земљишта и седимената. Решавање практичних проблема– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг процеса и депонија отпада. Решавање практичних проблема– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Мониторинг у животној средини, интерна скрипта, РГФ, 2012.
  2. Burden R.F., McKelvie I., Foerstner U., Guenther A., Environmental monitoring handbook, McGraw-Hill, 2002
  3. Wiersma G.B. (editor), Environmental Monitoring, CRC Press, 2004
  4. Marcus J.J. (eitor), Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London, 1997
Метода извођења наставе:
предавања + вежбања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти