ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Законска регулатива из заштите животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Законска регулатива из заштите животне средине
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић, доц. др Драгана Нишић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Основни циљ изучавања овог предмета је стицање основних знања и упознавања са законским регулативама из области заштите животне средине. Без стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање инжењера на студијском програму заштите животне средине. Упознавање са новим законским регулативама из ове две области кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово веома важно подручје.
Исход предмета:
Поред оперативних послова везаних за праксу, студенти се оспособљавају за пројектантске послове и за научно-истраживачки рад из ове области.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс је намењена студентима Инжињерства заштите животне средине. Бави се законском регулативом у области заштите животне средине од рударских активности. Састоји се од уводног дела, циља и значаја заштите животне средине у рударству, прегледа регулативе из области заштите животне средине. Кроз овај курс се обрађују: Међународни уговори који уређују област заштите животне средине, Општи прописи, Закон о заштити животне средине, Закони о заштити природе, Закони из области процене утицаја на животну средину, Закон о Управљање отпадом, Законска регулатива из области заштите ваздуха, воде и земљишта, Заштита од буке, Заштита од удеса, Заштита од јонизујућих, нејонизујућих зрачења и нуклеарна сигурност и Други сродни прописи.

Практична настава
Обилазак служби за заштиту животне средине појединих рударских предузећа, утврђивање поступања у изради и примени акта о процени утицаја, итд.

Литература:
  1. Јолџић, В., 2011: Еколошко-правна заштита као развојно променљива теоријско-практички приступ. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  2. Јолџић, В., 2008: Еколошка политика – од идеје до изградње међународног еколошког права. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  3. Јолџић, В., 2007: Кривична, дисциплинска и материјална одговорност за загађивање животне средине, казнена политика у области заштите у свету и код нас. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  4. Јолџић, В., 2007: Ecology law: general part. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  5. Јолџић, В., 2007: Конвенције од значаја за заштиту животне средине и интереса РС. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  6. Позитивна законска акта Републике Србије
  7. Међународни уговори, Закони и Уредбе, Међународне конвенције
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, самостални рад и рад у групи уз употребу аудио-визуелних средстава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит55

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава10
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти