Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Систем управљања животном средином

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Систем управљања животном средином
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања неопходних за решавање проблема заштите животне средине. На овом курсу се стичу знања о начинима решавања проблема угрожавања основних елемената животне средине - ваздух, вода, земљиште, као и упознавање са регулативом везаном за ову проблематику.
Исход предмета:
Студент након завршетка овог курса је способан и обучен да учествује у тиму за успостављање, имплементирање, одржавање и побољшање система управљања заштитом животне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Проблеми заштите животне средине; Преглед узрочника угрожавања животне средине; Извори буке и вибрација; Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине; Стање флоре, фауне, земљишта, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости; Контрола загађења ваздуха; Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја: Контрола загађености површинских вода; Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода; Прерада индустријских отпадних вода: Контрола загађености земљишта; Санација, ремедијација и рекултивација деградираних површина; Заштита од буке и вибрација; Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација; Место и улога мониторинга у заштити животне средине; Системи за мониторинг у животној средини; Аутономни мониторинг системи; Постексплоатациони поступци заштите животне средине; ISO 14001:2005

Практична настава
Практична настава: Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Мере санације, ремедијације и рекултивације деградираног земљишта.

Литература:
  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
  5. Савић, И., Терезија, В., Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
  6. Николић, Д., Заштита животне средине, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица, 2001.
  7. Веселиновић, С., Гржетић, И., Ђармати, Ш., Марковић, Д., Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију, Београд, 1995.
  8. ISO 14001:2005
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, самостални рад и рад у групи уз употребу аудио-визуелних средстава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит45

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти