Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Карактеризација и управљање отпадом

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)
Назив предмета: Карактеризација и управљање отпадом
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.
Циљ предмета:
Данас, најприхватљивији и најрационалнији начин заштите животне средине и управљање отпадима, захтева потпуно познавање процеса експлоатације, прераде, припреме и коришћења минералних сировина, односно процеса настајања отпада – јаловине. Познавање отпада рударске и прерадјивачке делатности представља нову интердисциплинарну научну област. Курс даје основне смернице о узорковању, карактеризацији материјала, мониторингу и третману отпада, као и о утицају на животну средину. Управљање чврстим отпадом подразумева поновну употребу и искориштење састојака отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала. Крајњи циљ је енвироментално образовани специјалисти у рударству, а не специјалисти заштитари са познавањем рударства и припреме.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвидјања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог предмета изучавају се две целине: први део, се односи на карактеризацију отпада - јаловине, секундарних сировина, техногених сировина антропогеног деловања итд. У другом делу овога курса стичу се основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. У оквиру овог курса учиће се о класификацији различитих типова отпада - према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Стратегија управљања отпадима. Поступци фракционисанја отпада. Безотпадне технологије. Неутрализација токсичног и термичка обрада отпада. Технолошки процеси примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

Практична настава
Уводно предавање Значај и задатак Третман и одлагање јаловине рударства, прераде сировина, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица, електролизе, и индустријског отпада уопште. први и најосновнији корак у третману и збрињавању отпада јесте карактеризација материјала и процена могућности примене одговарајућих, начина третмана. Настанак, извори и типови чврстог отпада. Одређивање физичких, хемијских и биолошких карактеристика чврстог отпада. Физичке, хемијске и биолошке промене складираног чврстог отпада. Оцена и прорачун резерви масива раније складираних-депонованих техногених сировина. Узорак. Опште дефиниције из теорије узорковања, издвајања репрезентативних узорака техногених минералних сировина и фактори који утичу на репрезентативност издвајеног узорка. Примарни узорак и његова обрада. Гранулометријски састав. Карактеристике крупноће и морфологија зрна отпада. Класирање ситних зрна - субситовне анализе. Приказивање гранулометријског и хемијског састава. Плива–тоне (фракциона) анализа. Методе издвајања мономинералних фракција (тешке течности, магнетски анализатори, холтенов сто). Основни принципи руковања чврстим отпадом. Анализа технолошких процеса на разним врстама отпадног материјала. Управљање чврстим отпадом експлоатације, прераде и коришћења минералних сировина, кроз поступке поновне употребе и кориштења састојака чврстог отпада и неутрализацију опасних отпадних материјала. Интердисциплинарни приступ управљања чврстим отпадом.

Литература:
  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  4. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
Метода извођења наставе:
Студенти у лабораторијама изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (отпадима, јаловинама концентрације, коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују њихову будућу примену. Упознају се са могућностима валоризације корисних компоненти из тих нових техногених минералних сировина.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми10
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти