Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Структурна геологија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Хидрогеологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Структурна геологија
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената свих студијских програма Геолошког одсека са морфологијом, генезом, кинематиком и класификацијом геолошких структура и њиховом значају у фундаменталним и примењеним истраживањима геолошке грађе земљине коре.
Исход предмета:
По одслушаном курсу из Структурне геологије и добијању позитивне оцене стеченог знања, студент ће бити способан да препозна све основне типове геолошких структура, да презентује начин појављивања, детаљно опише морфологију, прикаже начин настанка геолошких структура и објасни њихову генезу.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање појма геолошка структура. Просторни положај и начин приказивања геолошких структура. Прикупљање података и рад на терену. Пројекције положајне лопте у структурној геологији. Наука о склопу. Увод у појмове силе (стреса) и деформације стенских маса. Појам дуктилних (пликативних) и кртих (дисјунктивних) структурних облика. Пукотине, раседи, пукотински и раседни склопови. Набори, карактеристике наборног склопа. Секундарне структурне. Кливаж, будинаж, мулион структуре. Увод у структурну анализу.

Практична настава
Рад са геолошким компасом. Стереографска пројекција. Пројекција положајне полулопте, Schmidt-ове Wulf-ове мреже. Употреба пројекције положајне полулопте. Ротација положајне полулопте. Приказивање геолошких структура. Конструкција и интерпретација геолошких структура на картама. Тектонске координатне осе и геометрија пукотинских система. Анализа дисконтинуитета пукотина, раседа. Осе стреса. Раседнути набор. Схема Мудија и Хила. Класификовање наборних структура. Конструкција набора на основу изогона пада. Статистички дијаграми елемената склопа. Теренска настава из Структурне геологије је саставни део овог курса

Литература:
  1. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
  4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - основе, у штампи, Београд.
  5. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
Метода извођења наставе:
Предавања у виду презентација, самосталне вежбe, MOODLE апликација курса која је током претходног периода доведена до највишег нивоа (обухвата тестове, презентације, примере, делове материјала за спремање коловијума, материјал за вежбање итд), фотографије геолошких стуктура и анимације модела настанка сложених структурних облика, рад у специјализованом софтверу за статистичку обраду података..
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40
Усмени испит24

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања12
Практична настава24
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти